Viettennis
03:11 | 2015-10-07

Họ lý - danh sách đăng ký

Thread sẽ được chuyển cho Đội trưởng của họ.

.............................

Thông báo: Giải chính thức diễn ra ngày 21/11/2015

Tổng hợp danh sách đăng ký:

1. Lý Trung Hiếu

Danh sách thành viên họ LÝ

[TABLE=class: grid, width: 496]

[TR]

[TD]Lý[/TD]

[TD]Lý Trung Hiếu[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]740[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Lý[/TD]

[TD]TanTN[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]915[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Lý[/TD]

[TD]Trietbongban[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]995[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Lý[/TD]

[TD]khoamap89[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[TD]988329889[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Lý[/TD]

[TD]Bobotai[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[TD]918373484[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Lý[/TD]

[TD]Truongcongtu[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]909902128[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Lý[/TD]

[TD]Khánh lai[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD]1150[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Lý[/TD]

[TD]Hoàng Nam[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD]1275[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[/TABLE]<