Bảng điểm
 1. hoduong287

  Hồ hà hải Dương

  hoduong287

  VTR: 900

 2. Le Luan

  Lê văn Luận(hội 246 Bđ)

  Le Luan

  VTR: 685

 3. $.A.G.A.S.S.I.$

  $.A.G.A.S.S.I.$

  $.A.G.A.S.S.I.$

  VTR: 760

 4. $Thánh tiền$

  $Thánh tiền$

  $Thánh tiền$

  VTR: 775

 5. 03B1

  03B1

  03B1

  VTR: 600

 6. 1leg-backhand

  1leg-backhand

  1leg-backhand

  VTR: 785

 7. 1m70

  1m70

  1m70

  VTR: 685

 8. 23838

  23838

  23838

  VTR: 775

 9. 2868

  2868

  2868

  VTR: 720

 10. 2bb2

  2bb2

  2bb2

  VTR: 675

 11. 2Bim

  2Bim

  2Bim

  VTR: 685

 12. 2cham

  2cham

  2cham

  VTR: 625

 13. 33_ruarua

  33_ruarua

  33_ruarua

  VTR: 710

 14. 370Z

  370Z

  370Z

  VTR: 725

 15. 3GS

  3GS

  3GS

  VTR: 785

 16. 4 nam trung hoc

  4 nam trung hoc

  4 nam trung hoc

  VTR: 675

 17. 5 Tao

  5 Tao

  5 Tao

  VTR: 950

 18. 5huy

  5huy

  5huy

  VTR: 605

 19. 7longvit

  7longvit

  7longvit

  VTR: 750

 20. 9999

  9999

  9999

  VTR: 635

 21. A Hiệp LS

  A Hiệp LS

  A Hiệp LS

  VTR: 710

 22. A-Crap

  A-Crap

  A-Crap

  VTR: 725

 23. A.Tâm-PGB

  A.Tâm-PGB

  A.Tâm-PGB

  VTR: 750

 24. Accord3339

  Accord3339

  Accord3339

  VTR: 650

 25. Achilles

  Achilles

  Achilles

  VTR: 685

 26. ACHIM

  ACHIM

  ACHIM

  VTR: 675

 27. AD Sin

  AD Sin

  AD Sin

  VTR: 750

 28. Aerosmith76

  aerosmith76

  Aerosmith76

  VTR: 655

 29. Aero_storm

  Aero_storm

  Aero_storm

  VTR: 705

 30. Ai My

  Ái My

  Ai My

  VTR: 620