Bảng điểm
 1. Dungkorea

  Dungkorea

  Dungkorea

  VTR: 880

 2. caheocon

  caheocon

  caheocon

  VTR: 880

 3. HoangDuoctn

  HoangDuoctn

  HoangDuoctn

  VTR: 880

 4. TanTN

  Lý Minh Tân

  TanTN

  VTR: 880

 5. Dũng Vespa

  Dũng Vespa

  Dũng Vespa

  VTR: 880

 6. an tiêm

  an tiêm

  an tiêm

  VTR: 880

 7. Phướccayda

  Phuoccayda

  Phướccayda

  VTR: 875

 8. quangrang

  Quangrang

  quangrang

  VTR: 875

 9. Trung Pon

  Trung pon

  Trung Pon

  VTR: 875

 10. Viet Wilson

  Viet Wilson

  Viet Wilson

  VTR: 875

 11. teppi

  teppi

  teppi

  VTR: 875

 12. Tennis17k

  Tennis17k

  Tennis17k

  VTR: 875

 13. Tuyêni35

  Tuyêni35

  Tuyêni35

  VTR: 875

 14. Nghia NaNá

  Nghia NaNá

  Nghia NaNá

  VTR: 875

 15. hai_nbk76

  hai_nbk76

  hai_nbk76

  VTR: 875

 16. haipolo

  haipolo

  haipolo

  VTR: 875

 17. quan612

  quan612

  quan612

  VTR: 875

 18. DungNhoBr

  DungNhoBr

  DungNhoBr

  VTR: 875

 19. bang

  Bằng (hội rồng)

  bang

  VTR: 875

 20. Tudian

  Tú Dĩ an

  Tudian

  VTR: 875

 21. Tín_ximang

  Tín_ximang

  Tín_ximang

  VTR: 875

 22. Năm Đưa

  Năm Đưa

  Năm Đưa

  VTR: 875

 23. PhucNBK

  PhucNBK

  PhucNBK

  VTR: 875

 24. Truong V

  Truong V

  Truong V

  VTR: 875

 25. Khách

  thiengocpho

  (Chưa có nick)

  VTR: 870

 26. RafaVan

  RafaVan

  RafaVan

  VTR: 870

 27. phuong-tu lanh

  phuong-tu lanh

  phuong-tu lanh

  VTR: 870

 28. duy l-a

  duy l-a

  duy l-a

  VTR: 870

 29. thangcon

  Thắng con

  thangcon

  VTR: 865

 30. Tue-QK5

  Tue-QK5

  Tue-QK5

  VTR: 865