Khanh PhoNui

anh em tennis kontum

86 bài viết trong chủ đề này

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

ANH EM TENNIS KONTOM ĐIỂM DANH Ở ĐÂY NHÉ

1/ a son ngnn(775),

2/ maiden kt (750),

3/ long ca (750),

4/ a an ngnn(735),

5/ Tuan anh ca (735)

6/ cao ky kt (735),

7/ đạo gialy(735) ,

8/ son sex (735)

9/ viet anh ca (735),

10 a san ca( 735),

11/ nhan kt(735),

12/ ty nat kt (735),

13/ a tuan bacsy ( 725),

14/ giap dl Klum (725),

15/ son choc (725),

16/ chu quan ttkt (725),

17/ a luat kt (725),

18/ viet huy ca (700),

19/ cuong dich kt (700),

20/ dung dl kt (700),

21/ a luând ng hang (700),

22/ quan 79 (700),

23/ a quanh ca (700),

24/ phong thuy dien (700),

25/ tri coi kt(700),

26/ toan dl kt (700),

27/ nam hoi kt (675),

28/ hung coi kt(675)

29/ tien dung ca (650),

30/ mai nho kt (650)

31/ a xuan ngoc hoi (650),

32/ hau kt(635),

33/ hanh ngoc hoi (625),

34/ thua n 79 (625),

Điểm xanh (có nick đậm, xanh lá cây)và điểm đề xuất tháng 12/2015

[TABLE]

[TR]

[TD=class: xl66]TT

[/TD]

[TD=class: xl66, width: 164]Tên[/TD]

[TD=class: xl66, width: 164]Nick[/TD]

[TD=class: xl66, width: 94, align: center]Điểm đề xuất T12

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]1[/TD]

[TD=class: xl67] [/TD]

[TD=class: xl67]Khanh PhoNui[/TD]

[TD=class: xl67]825[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]2[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]Khánh CAKT[/TD]

[TD=class: xl66]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]3[/TD]

[TD=class: xl67]a son ngnn[/TD]

[TD=class: xl67] [/TD]

[TD=class: xl67]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]4[/TD]

[TD=class: xl66]maiden kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]5[/TD]

[TD=class: xl66]long ca [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]6[/TD]

[TD=class: xl66] a an ngnn[/TD]

[TD=class: xl66]An.Agribankkt[/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]7[/TD]

[TD=class: xl66]Tuan anh ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]8[/TD]

[TD=class: xl66]cao ky kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]9[/TD]

[TD=class: xl67]đạo gialy[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]10[/TD]

[TD=class: xl66]son sex[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]11[/TD]

[TD=class: xl66]viet anh ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]12[/TD]

[TD=class: xl66]a san ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]13[/TD]

[TD=class: xl67]nhan kt[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]14[/TD]

[TD=class: xl66] ty nat kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]15[/TD]

[TD=class: xl66]a tuan bacsy[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]16[/TD]

[TD=class: xl67]giap dl Klum[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]17[/TD]

[TD=class: xl66]son choc[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]18[/TD]

[TD=class: xl66] chu quan ttkt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]19[/TD]

[TD=class: xl66]a luat kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]20[/TD]

[TD=class: xl66]viet huy ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]21[/TD]

[TD=class: xl66]cuong dich kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]22[/TD]

[TD=class: xl66] dung dl kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]23[/TD]

[TD=class: xl66]a luând ng hang[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]24[/TD]

[TD=class: xl66] quan 79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]25[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66] a quanh ca[/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]26[/TD]

[TD=class: xl66]phong thuy dien[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]27[/TD]

[TD=class: xl67]tri coi kt[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]28[/TD]

[TD=class: xl66]toan dl kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]29[/TD]

[TD=class: xl66] nam hoi kt [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]30[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]Hoan Tran[/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]31[/TD]

[TD=class: xl66] hung coi kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]32[/TD]

[TD=class: xl66]tien dung ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]33[/TD]

[TD=class: xl66] mai nho kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]34[/TD]

[TD=class: xl66]a xuan ngoc hoi[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]35[/TD]

[TD=class: xl66]hau kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]36[/TD]

[TD=class: xl66] hanh ngoc hoi[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]37[/TD]

[TD=class: xl66] thua n 79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]38[/TD]

[TD=class: xl66] [/TD]

[TD=class: xl66]thạch djoko[/TD]

[TD=class: xl66]600[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]39[/TD]

[TD=class: xl66] [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]40[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]41[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]42[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]43[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]44[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]45[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]46[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]47[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]48[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]49[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]50[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]51[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]52[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]53[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]54[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]55[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]56[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]57[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]58[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]59[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]60[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]61[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]62[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]63[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]64[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]65[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]66[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]67[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]68[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]69[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]70[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]71[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]72[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]73[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]74[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]75[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]76[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]77[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]78[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]80[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]81[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]82[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]83[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]84[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]85[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]86[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]87[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]88[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]89[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]90[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]91[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]92[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]93[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]94[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]95[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]96[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]97[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Được chỉnh sửa bởi Khanh PhoNui
cap nhat điểm
5 people like this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

ủa có cái ben ni mà: http://viettennis.net/diendan/mien-trung-f12/hoi-tennis-f-t-kon-tum-4191/

Chào AE Tennis Kontom,

Đây là bảng điểm đề xuất của anh em qua giải đấu vừa qua. Do phải chấm trình với lượng động viên quá lớn nên có thể có sự nhầm lẫn về tên. Nếu anh em nào thấy có sự nhầm lẫn thì báo ngay lại để BQT điều chỉnh kịp thời.

[TABLE=class: grid, width: 550]

[TR]

[TD=align: center]TT[/TD]

[TD=align: center]HọTên/Nick[/TD]

[TD=align: center]Điểm đề xuất[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]1[/TD]

[TD=align: left]Minh(Đăk Hà)[/TD]

[TD=align: right]925[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]2[/TD]

[TD=align: left]Nhựt (Gia lai)[/TD]

[TD=align: right]875[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]3[/TD]

[TD=align: left]Tuyên (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]850[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]4[/TD]

[TD=align: left]Khánh (CA)[/TD]

[TD=align: right]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]5[/TD]

[TD=align: left]Danh (Gia lai)[/TD]

[TD=align: right]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]6[/TD]

[TD=align: left]Trung (30-4)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]7[/TD]

[TD=align: left]Sơn (Agr)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]8[/TD]

[TD=align: left]Hùng (CA GT)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]9[/TD]

[TD=align: left]long công an[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]10[/TD]

[TD=align: left]Đạo (Tỉnh đội)[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]11[/TD]

[TD=align: left]Sơn (T.Điện)[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]12[/TD]

[TD=align: left]Liên[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]13[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Tuấn Anh[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]14[/TD]

[TD=align: left]Phong (Tỉnh đội)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]15[/TD]

[TD=align: left]Việt Anh (CA)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]16[/TD]

[TD=align: left]Sảng[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]17[/TD]

[TD=align: left]Hòa (Thủy điện)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]18[/TD]

[TD=align: left]Nghị (Thủy điện)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]19[/TD]

[TD=align: left]Tuấn Bsy[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]20[/TD]

[TD=align: left]Nhàn (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]21[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Trung Thành (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]22[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Minh Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]23[/TD]

[TD=align: left]Lê Hiếu Trung (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]24[/TD]

[TD=align: left]Chính (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]25[/TD]

[TD=align: left]Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]26[/TD]

[TD=align: left]An (Agr)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]27[/TD]

[TD=align: left]Mai (BĐ)[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]28[/TD]

[TD=align: left]Lý (cấp nước)[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]29[/TD]

[TD=align: left]tri còi[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]30[/TD]

[TD=align: left]Cương dích[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]31[/TD]

[TD=align: left]Lê Đình Giáp (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]32[/TD]

[TD=align: left]Bùi Đình Sỹ (AGB)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]33[/TD]

[TD=align: left]Giang (CA)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]34[/TD]

[TD=align: left]Bá (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]35[/TD]

[TD=align: left] Nam (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]36[/TD]

[TD=align: left]Bùi sỹ Toàn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]37[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Đình Chiểu(CA)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]38[/TD]

[TD=align: left]Lượm (AGB)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]39[/TD]

[TD=align: left]Phương (AGB)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]40[/TD]

[TD=align: left]Lưu (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]41[/TD]

[TD=align: left]Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]42[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn ái Chí (CA)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]43[/TD]

[TD=align: left]Lê Hồng Quảng (30-4)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]44[/TD]

[TD=align: left]Nam (CA)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]45[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Xuân Thanh (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]46[/TD]

[TD=align: left] Liên (KPL)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]47[/TD]

[TD=align: left]Trường Đăk Hà[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]48[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Diên Hùng (CA)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]49[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Thuận (30-4)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]50[/TD]

[TD=align: left]Ninh Thành Nam (BPhong)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]51[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Hải (BPhong)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]52[/TD]

[TD=align: left]Trường (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]53[/TD]

[TD=align: left]Tuấn (T.Điện)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]54[/TD]

[TD=align: left]Hòa (S.10)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]55[/TD]

[TD=align: left]Dũng (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]56[/TD]

[TD=align: left]Hùng (CA)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]57[/TD]

[TD=align: left]Tưởng (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]58[/TD]

[TD=align: left]Lũy (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]59[/TD]

[TD=align: left]Sang (CA)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]60[/TD]

[TD=align: left] Lịch (S.10)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]61[/TD]

[TD=align: left]Đức (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]62[/TD]

[TD=align: left]Bảng (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]63[/TD]

[TD=align: left]Thảo (CA)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]64[/TD]

[TD=align: left]Hoài (cấp nước)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]65[/TD]

[TD=align: left]Chí (KPL)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]66[/TD]

[TD=align: left]Hoàng[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]67[/TD]

[TD=align: left]Võ HồngThủy (AGB)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]68[/TD]

[TD=align: left]Thái (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]69[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Xuân (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]70[/TD]

[TD=align: left] Phương (30-4)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]71[/TD]

[TD=align: left]Hưng (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]72[/TD]

[TD=align: left]Diện[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]73[/TD]

[TD=align: left]Thanh[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]74[/TD]

[TD=align: left]Hận (KPL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]75[/TD]

[TD=align: left]Phùng (BĐ)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]76[/TD]

[TD=align: left]Thanh (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]77[/TD]

[TD=align: left]Cương (CHQS[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]78[/TD]

[TD=align: left]Phương (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]79[/TD]

[TD=align: left]Trí (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]80[/TD]

[TD=align: left]Đăng (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]81[/TD]

[TD=align: left]Tuấn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]82[/TD]

[TD=align: left]Luân[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]83[/TD]

[TD=align: left]Hoàng râu[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]84[/TD]

[TD=align: left] Sơn (CA)[/TD]

[TD=align: right]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]85[/TD]

[TD=align: left] Sơn (CA)[/TD]

[TD=align: right]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]86[/TD]

[TD=align: left]Toàn (CA)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]87[/TD]

[TD=align: left]Minh (KPL)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]88[/TD]

[TD=align: left]Toàn (em An)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]89[/TD]

[TD=align: left]thạch djoko[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Chúc phong trào tennis Kontom ngày một lớn mạnh.

Được chỉnh sửa bởi Hoangvuvo

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Khanh phonui có phải là a khanh bên đl kontum hay là khánh bên ca vậy???

2 people like this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anh em tennis kon tum vào đây điểm danh nhé..

Khanh đề xuất điểm cho ae kontum nhé

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Chờ sau giải tổng hợp điểm của BCT và Khanhphonui rồi mới nên up điểm đề xuất Hoàng.

Được chỉnh sửa bởi paragame

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chờ sau giải tổng hợp điểm của BCT và Khanhphonui rồi mới nên up điểm đề xuất Hoàng.

Ae tham gia giải đl k.tum hạng b có được xếp điểm k vạy?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anh em tennis kon tum vào đây điểm danh nhé..

1/ Khanh phonui - 825 (đỏ)

2/ Khánh CAKT - 800 (đỏ)

3/ Hoan Tran - 625 (đỏ)

4/ thạch djoko -

5/ Thành tỉnh đội

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ae tham gia giải đl k.tum hạng b có được xếp điểm k vạy?

Có hết anh. Sau giải sẽ Khanh phonui sẽ post điểm các ae KT lên thớt này.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Có hết anh. Sau giải sẽ Khanh phonui sẽ post điểm các ae KT lên thớt này.

Vậy hả, Thank!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chưa có kết quả xếp điểm hả Khanh?

(Hòa ialy)

Chờ ae ĐN tổng hợp lại rồi post điểm đề xuất lên cho ae kontum sau anh nhé:D

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Vậy hả, Thank!

Em mới chơi ma cho e 7xi75 thi e đánh với ai. Cho e xin 6xi75 thôi. Thỉnh cầu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

HÌNH ẢNH TENNIS KONTUM

1E2C3ACE-6B37-49A5-BD41-D2E80EFB3DB6_zpsqkoy9s7r.jpg

C6678289-0937-436A-A45C-9E494F20F5C4_zpsz2s1rzjw.jpg

0A5BCFC4-2D27-41CD-BD48-6089501D684E_zpslekqpky1.jpg

A98F8DD3-A2C3-4814-865C-EEC999968A8B_zpsdofxrske.jpg

E4131C11-F7C6-44D5-90AD-E71456E10A6B_zpsci70d8yc.jpg

455B461C-E34E-4B02-9CE1-A809ED0A865C_zps8mqxalzh.jpg9A347511-A642-4F3E-AA0D-7DBF9B883CAF_zpsnnb0fbwo.jpg

0A5BCFC4-2D27-41CD-BD48-6089501D684E_zpslekqpky1.jpg

Được chỉnh sửa bởi Hoangvuvo
1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Vậy hả, Thank!

Bảng điểm sẽ được up trong vài ngày đến

Được chỉnh sửa bởi paragame

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đây là điểm đề xuất thôi, khi nào thì có điểm chính thức vậy, Úp cho se xem nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Đây là điểm đề xuất thôi, khi nào thì có điểm chính thức vậy, Úp cho se xem nhé

Các bác ráng chờ cho vài ngày nữa nhé. Bảng điểm trên chỉ đè xuất theo từng cá nhân chấm trình thôi. Đang chờ kết quả của Khanh và Khánh sẽ tổng hợp lại rồi thông báo chính thức sau.

P/S: Sorry bác Thanh _tdoi. Em tạm xóa bảng điểm trên chờ bảng điểm tổng hợp sẽ thông báo luôn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

happy new year !

Chúc các ae một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nhé.

31/12/2014

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VỚI NHIỀU THÀNH CÔNG RỰC RỠ!

imagejpg1_zpsf178c49e.jpg

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sao lâu úp điểm ae KTUM vậy chú Khanh?

Đã gữi mail cho Khanh rồi a, Khanh nói sẻ up lên sớm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

 • Bài viết

  • Batluadocdao.com - Bao da đựng Cigar Cohiba chính hãng loại 5 điếu - Mã SP: H561B "MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TOÀN QUỐC"   Hotline: 0988 00 11 31
   Email: batluadocdao@gmail.com
   Website: www.batluadocdao.com hoặc www.batluadocdao.vn       Thông tin sản phẩm :   - Tên sản phẩm: Bao da đựng xì gà Cohiba loại 5 điếu chính hãng 561B   - Nhãn hiệu: Cohiba   - Chất liệu: Da cao cấp, gỗ tuyết tùng   - Số lượng: 5 điếu Cigar   - Trọng lượng cả hộp: 550g   - Kích thước: 180x160x35mm   - Quy cách đóng gói: Full box: phiếu bảo hành, Catalogue   - Bảo hành: Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất hoặc không đúng như mô tả trên Website (chi phí vận chuyển bảo hành hoặc đổi trả khách hàng thanh toán). Bảo hành: 6 tháng.             Bao da đựng xì gà Cohiba bán tại Hà Nội (6 tháng bảo hành)           Bao da xì gà (Cigar) Cohiba 5 điếu hcm   Chúng tôi phân phối sản phẩm: Bao da đựng Cigar Cohiba H561B chính hãng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hòa Bình, Hậu Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam.   Mua bao da đựng xì gà Cohiba loại 5 điếu ở đâu?   Bao da xì gà Cohiba, phụ kiện xì gà Cohiba   Hiện nay Batluadocdao.com còn phân phối sản phẩm: Bao da đựng Cigar Cohiba H561B chính hãng tại Quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Thị xã Sơn Tây, Huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Trì, Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa.     Shop bán bao da đựng Cigar (xì gà) Cohiba uy tín   Keyword: bao da xi ga 5 điếu, bao da cigar cohiba, phụ kiện xì gà cohiba, bán bao da xì gà 5 điếu, bao da xi ga 5 dieu cao cap, giá bao da xì gà cohiba 561b? bao da đựng xì gà màu nâu, bao da xi ga mau den, bao da xi ga ha noi, bao da xi ga hcm, bao da xi ga, bao ga xì gà, bao da cigar, bao da đựng xì gà, bao da đựng cigar, bao da dung xi ga, bao da dung xi ga, bao da đựng xì gà hcm, bán bao da đựng xì gà, bao da đựng xì gà hà nội, phụ kiện xì gà, phu kien xi ga, phụ kiện cigar, phu kien cigar, phu kien cigar hcm, phụ kiện xì gà hcm, phụ kiện xì gà hà nội, phụ kiện cigar hà nội, hộp đựng xì gà, hop dung xi ga, hộp đựng cigar, hộp giữ ẩm xì gà, hop giu am xi ga, hộp giữ ẩm cigar, hop giu am cigar, quà tặng cao cấp, quà tặng sếp, tủ đựng xì gà, tủ giữ ẩm xì gà, tủ bảo quản xì gà, hộp giữ ẩm xì gà, hộp bảo quản xì gà, tủ đựng cigar, tủ bảo quản cigar, hộp giữ ẩm cigar, bat lua hut xi ga, bật lửa xì gà, bật lửa cigar, bật lửa hút cigar, hộp quẹt cigar, hop quet cigar hcm, bat lua hut xi ga ha noi, bật lửa khò, dao cắt cigar, dao cắt xì gà, dao cat xi ga, dao cat cigar, set phụ kiện xì gà, set phụ kiện cigar, set phu kien xi ga hcm, set phụ kiện xì gà hà nội   ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM SIÊU THỊ BẬT LỬA ĐỘC ĐÁO Website www.batluadocdao.com - www.batluadocdao.vn Địa chỉ Số 4, ngõ 332/7, Đ. Hoàng Công Chất, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Điện thoại  0988 00 11 31 - 046 2929 206 - 094 886 8862
  • Batluadocdao.com - Set bao da đựng xì gà (cigar) 2 điếu, dao cắt xì gà (cigar) Cohiba - Mã: HY3203L   "MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC" Thông tin giao hàng - bảo hành - ưu đãi: - Miễn phí giao hàng trên toàn quốc - Hình thức giao hàng: Trực tiếp - Cod bưu điện - Kiểm tra hàng mới thanh toán - Bảo hành 6 tháng - Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất
     Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: Set bao da đựng cigar 2 điếu, dao cắt Cigar Cohiba HY-3203L - Nhãn hiệu: Cohiba. - 1 Set bao gồm: Bao da Cigar, dao cắt Cigar Cohiba. - Số lượng: 2 điếu Cigar. - Chất liệu: Da cao cấp. - Màu sắc: Màu đen, màu nâu, màu da cá sấu. - Kích thước: 165x65x35mm. - Quy cách đóng gói: Full box. - Bảo hành: Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất hoặc không đúng như mô tả trên Website (chi phí vận chuyển bảo hành hoặc đổi trả khách hàng thanh toán). Bảo hành: 6 tháng.   Hình ảnh sản phẩm:             Keyword: bao da đựng xì gà 2 điếu, bao da xì gà 2 điếu, bao da đựng cigar, bao da cigar, dao cắt xì gà, dao cắt cigar, bao da dung xi ga ha noi, phụ kiện xì gà, phụ kiện cigar, quà tặng sếp, quà tặng cao cấp XEM CÁC MẪU BAO DA ĐỰNG XÌ GÀ KHÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM SIÊU THỊ BẬT LỬA ĐỘC ĐÁO Website www.batluadocdao.com Địa chỉ Số 4, ngõ 332/7, Đ. Hoàng Công Chất, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Điện thoại 
   0988 00 11 31 - 0246 2929 206 - 094 886 8862
  • Batluadocdao.com - Set bao da đựng xì gà (cigar) 3 điếu, dao cắt xì gà (cigar) Cohiba - Mã: P307E   "MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC" Thông tin giao hàng - bảo hành - ưu đãi: - Miễn phí giao hàng trên toàn quốc - Hình thức giao hàng: Trực tiếp - Cod bưu điện - Kiểm tra hàng mới thanh toán - Bảo hành 6 tháng - Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất
     Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: Set bao xì gà, dao cắt xì gà Cohiba chính hãng P307E - Nhãn hiệu: Cohiba - Loại: 3 điếu - Chất liệu: Da cao cấp - Trọng lượng cả hộp: 210g - Kích thước:178x88x38mm - Quy cách đóng gói: Full box: phiếu bảo hành, Catalogue - Bảo hành: Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất hoặc không đúng như mô tả trên Website (chi phí vận chuyển bảo hành hoặc đổi trả khách hàng thanh toán). Bảo hành: 6 tháng.   Hình ảnh sản phẩm:          Keyword: bao da đựng xì gà, bao da đựng xì gà 3 điếu, bao da cigar 3 điếu, dao cắt xì gà, bao da xì gà, dao cắt cigar, bao da đựng cigar, bán bao da đựng xì gà, phụ kiện xì gà, phụ kiện cigar, phụ kiện xì gà, phụ kiện cigar, quà tặng sếp, quà tặng cao cấp   XEM CÁC MẪU BAO DA ĐỰNG XÌ GÀ KHÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM SIÊU THỊ BẬT LỬA ĐỘC ĐÁO Website www.batluadocdao.com Địa chỉ Số 4, ngõ 332/7, Đ. Hoàng Công Chất, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Điện thoại 
   0988 00 11 31 - 0246 2929 206 - 094 886 8862
  • Batluadocdao.com - Set bao da đựng xì gà (cigar) 2 điếu, dao cắt xì gà (cigar) Cohiba - Mã: CP108   "MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC" Thông tin giao hàng - bảo hành - ưu đãi: - Miễn phí giao hàng trên toàn quốc - Hình thức giao hàng: Trực tiếp - Cod bưu điện - Kiểm tra hàng mới thanh toán - Bảo hành 6 tháng - Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất
     Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: Set bao da đựng cigar 2 điếu, dao cắt Cigar Cohiba CP108 - Nhãn hiệu: Cohiba. - 1 Set bao gồm: Bao da Cigar, dao cắt Cigar Cohiba. - Số lượng: 2 điếu Cigar. - Chất liệu: Da cao cấp. - Kích thước: 170x68x32mm. - Trọng lượng: 0.2kg - Quy cách đóng gói: Full box. - Bảo hành: Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất hoặc không đúng như mô tả trên Website (chi phí vận chuyển bảo hành hoặc đổi trả khách hàng thanh toán). Bảo hành: 6 tháng.   Hình ảnh sản phẩm:     Set bao da đựng xì gà 2 điếu, dao cắt xì gà Cohiba CP108     Set phụ kiện xì gà (cigar) cao cấp (bao da đựng cigar, dao cắt cigar)     Bao da đựng xì gà loại 2 điếu Cohiba cao cấp, chính hãng     Set bao da đựng xì gà (cigar) 2 điếu, dao cắt xì gà (cigar) Cohiba     Địa chỉ bán phụ kiện xì gà chính hãng tại Hà Nội: bao da đựng xì gà, dao cắt xì gà Cohiba   XEM CÁC MẪU BAO DA ĐỰNG XÌ GÀ KHÁC   ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM SIÊU THỊ BẬT LỬA ĐỘC ĐÁO Website www.batluadocdao.com Địa chỉ Số 4, ngõ 332/7, Đ. Hoàng Công Chất, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Điện thoại 
   0988 00 11 31 - 0246 2929 206 - 094 886 8862
 • Thống kê thành viên

  • Thành viên
   33.602
  • Online đông nhất
   8.788

  Thành viên mới nhất
  Thành Dark night
  Gia nhập
 • Đang trực tuyến (Xem danh sách đầy đủ)

  Không có thành viên nào đang trực truyến