Khanh PhoNui

anh em tennis kontum

85 bài viết trong chủ đề này

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

ANH EM TENNIS KONTOM ĐIỂM DANH Ở ĐÂY NHÉ

1/ a son ngnn(775),

2/ maiden kt (750),

3/ long ca (750),

4/ a an ngnn(735),

5/ Tuan anh ca (735)

6/ cao ky kt (735),

7/ đạo gialy(735) ,

8/ son sex (735)

9/ viet anh ca (735),

10 a san ca( 735),

11/ nhan kt(735),

12/ ty nat kt (735),

13/ a tuan bacsy ( 725),

14/ giap dl Klum (725),

15/ son choc (725),

16/ chu quan ttkt (725),

17/ a luat kt (725),

18/ viet huy ca (700),

19/ cuong dich kt (700),

20/ dung dl kt (700),

21/ a luând ng hang (700),

22/ quan 79 (700),

23/ a quanh ca (700),

24/ phong thuy dien (700),

25/ tri coi kt(700),

26/ toan dl kt (700),

27/ nam hoi kt (675),

28/ hung coi kt(675)

29/ tien dung ca (650),

30/ mai nho kt (650)

31/ a xuan ngoc hoi (650),

32/ hau kt(635),

33/ hanh ngoc hoi (625),

34/ thua n 79 (625),

Điểm xanh (có nick đậm, xanh lá cây)và điểm đề xuất tháng 12/2015

[TABLE]

[TR]

[TD=class: xl66]TT

[/TD]

[TD=class: xl66, width: 164]Tên[/TD]

[TD=class: xl66, width: 164]Nick[/TD]

[TD=class: xl66, width: 94, align: center]Điểm đề xuất T12

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]1[/TD]

[TD=class: xl67] [/TD]

[TD=class: xl67]Khanh PhoNui[/TD]

[TD=class: xl67]825[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]2[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]Khánh CAKT[/TD]

[TD=class: xl66]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]3[/TD]

[TD=class: xl67]a son ngnn[/TD]

[TD=class: xl67] [/TD]

[TD=class: xl67]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]4[/TD]

[TD=class: xl66]maiden kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]5[/TD]

[TD=class: xl66]long ca [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]6[/TD]

[TD=class: xl66] a an ngnn[/TD]

[TD=class: xl66]An.Agribankkt[/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]7[/TD]

[TD=class: xl66]Tuan anh ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]8[/TD]

[TD=class: xl66]cao ky kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]9[/TD]

[TD=class: xl67]đạo gialy[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]10[/TD]

[TD=class: xl66]son sex[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]11[/TD]

[TD=class: xl66]viet anh ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]12[/TD]

[TD=class: xl66]a san ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]13[/TD]

[TD=class: xl67]nhan kt[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]14[/TD]

[TD=class: xl66] ty nat kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]15[/TD]

[TD=class: xl66]a tuan bacsy[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]16[/TD]

[TD=class: xl67]giap dl Klum[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]17[/TD]

[TD=class: xl66]son choc[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]18[/TD]

[TD=class: xl66] chu quan ttkt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]19[/TD]

[TD=class: xl66]a luat kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]20[/TD]

[TD=class: xl66]viet huy ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]21[/TD]

[TD=class: xl66]cuong dich kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]22[/TD]

[TD=class: xl66] dung dl kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]23[/TD]

[TD=class: xl66]a luând ng hang[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]24[/TD]

[TD=class: xl66] quan 79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]25[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66] a quanh ca[/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]26[/TD]

[TD=class: xl66]phong thuy dien[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]27[/TD]

[TD=class: xl67]tri coi kt[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]28[/TD]

[TD=class: xl66]toan dl kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]29[/TD]

[TD=class: xl66] nam hoi kt [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]30[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]Hoan Tran[/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]31[/TD]

[TD=class: xl66] hung coi kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]32[/TD]

[TD=class: xl66]tien dung ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]33[/TD]

[TD=class: xl66] mai nho kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]34[/TD]

[TD=class: xl66]a xuan ngoc hoi[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]35[/TD]

[TD=class: xl66]hau kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]36[/TD]

[TD=class: xl66] hanh ngoc hoi[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]37[/TD]

[TD=class: xl66] thua n 79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]38[/TD]

[TD=class: xl66] [/TD]

[TD=class: xl66]thạch djoko[/TD]

[TD=class: xl66]600[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]39[/TD]

[TD=class: xl66] [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]40[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]41[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]42[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]43[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]44[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]45[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]46[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]47[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]48[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]49[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]50[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]51[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]52[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]53[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]54[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]55[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]56[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]57[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]58[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]59[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]60[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]61[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]62[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]63[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]64[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]65[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]66[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]67[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]68[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]69[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]70[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]71[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]72[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]73[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]74[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]75[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]76[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]77[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]78[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]80[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]81[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]82[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]83[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]84[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]85[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]86[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]87[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]88[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]89[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]90[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]91[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]92[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]93[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]94[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]95[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]96[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]97[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Được chỉnh sửa bởi Khanh PhoNui
cap nhat điểm
5 people like this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

ủa có cái ben ni mà: http://viettennis.net/diendan/mien-trung-f12/hoi-tennis-f-t-kon-tum-4191/

Chào AE Tennis Kontom,

Đây là bảng điểm đề xuất của anh em qua giải đấu vừa qua. Do phải chấm trình với lượng động viên quá lớn nên có thể có sự nhầm lẫn về tên. Nếu anh em nào thấy có sự nhầm lẫn thì báo ngay lại để BQT điều chỉnh kịp thời.

[TABLE=class: grid, width: 550]

[TR]

[TD=align: center]TT[/TD]

[TD=align: center]HọTên/Nick[/TD]

[TD=align: center]Điểm đề xuất[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]1[/TD]

[TD=align: left]Minh(Đăk Hà)[/TD]

[TD=align: right]925[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]2[/TD]

[TD=align: left]Nhựt (Gia lai)[/TD]

[TD=align: right]875[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]3[/TD]

[TD=align: left]Tuyên (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]850[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]4[/TD]

[TD=align: left]Khánh (CA)[/TD]

[TD=align: right]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]5[/TD]

[TD=align: left]Danh (Gia lai)[/TD]

[TD=align: right]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]6[/TD]

[TD=align: left]Trung (30-4)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]7[/TD]

[TD=align: left]Sơn (Agr)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]8[/TD]

[TD=align: left]Hùng (CA GT)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]9[/TD]

[TD=align: left]long công an[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]10[/TD]

[TD=align: left]Đạo (Tỉnh đội)[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]11[/TD]

[TD=align: left]Sơn (T.Điện)[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]12[/TD]

[TD=align: left]Liên[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]13[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Tuấn Anh[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]14[/TD]

[TD=align: left]Phong (Tỉnh đội)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]15[/TD]

[TD=align: left]Việt Anh (CA)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]16[/TD]

[TD=align: left]Sảng[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]17[/TD]

[TD=align: left]Hòa (Thủy điện)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]18[/TD]

[TD=align: left]Nghị (Thủy điện)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]19[/TD]

[TD=align: left]Tuấn Bsy[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]20[/TD]

[TD=align: left]Nhàn (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]21[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Trung Thành (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]22[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Minh Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]23[/TD]

[TD=align: left]Lê Hiếu Trung (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]24[/TD]

[TD=align: left]Chính (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]25[/TD]

[TD=align: left]Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]26[/TD]

[TD=align: left]An (Agr)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]27[/TD]

[TD=align: left]Mai (BĐ)[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]28[/TD]

[TD=align: left]Lý (cấp nước)[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]29[/TD]

[TD=align: left]tri còi[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]30[/TD]

[TD=align: left]Cương dích[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]31[/TD]

[TD=align: left]Lê Đình Giáp (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]32[/TD]

[TD=align: left]Bùi Đình Sỹ (AGB)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]33[/TD]

[TD=align: left]Giang (CA)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]34[/TD]

[TD=align: left]Bá (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]35[/TD]

[TD=align: left] Nam (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]36[/TD]

[TD=align: left]Bùi sỹ Toàn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]37[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Đình Chiểu(CA)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]38[/TD]

[TD=align: left]Lượm (AGB)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]39[/TD]

[TD=align: left]Phương (AGB)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]40[/TD]

[TD=align: left]Lưu (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]41[/TD]

[TD=align: left]Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]42[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn ái Chí (CA)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]43[/TD]

[TD=align: left]Lê Hồng Quảng (30-4)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]44[/TD]

[TD=align: left]Nam (CA)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]45[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Xuân Thanh (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]46[/TD]

[TD=align: left] Liên (KPL)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]47[/TD]

[TD=align: left]Trường Đăk Hà[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]48[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Diên Hùng (CA)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]49[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Thuận (30-4)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]50[/TD]

[TD=align: left]Ninh Thành Nam (BPhong)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]51[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Hải (BPhong)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]52[/TD]

[TD=align: left]Trường (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]53[/TD]

[TD=align: left]Tuấn (T.Điện)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]54[/TD]

[TD=align: left]Hòa (S.10)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]55[/TD]

[TD=align: left]Dũng (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]56[/TD]

[TD=align: left]Hùng (CA)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]57[/TD]

[TD=align: left]Tưởng (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]58[/TD]

[TD=align: left]Lũy (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]59[/TD]

[TD=align: left]Sang (CA)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]60[/TD]

[TD=align: left] Lịch (S.10)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]61[/TD]

[TD=align: left]Đức (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]62[/TD]

[TD=align: left]Bảng (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]63[/TD]

[TD=align: left]Thảo (CA)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]64[/TD]

[TD=align: left]Hoài (cấp nước)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]65[/TD]

[TD=align: left]Chí (KPL)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]66[/TD]

[TD=align: left]Hoàng[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]67[/TD]

[TD=align: left]Võ HồngThủy (AGB)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]68[/TD]

[TD=align: left]Thái (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]69[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Xuân (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]70[/TD]

[TD=align: left] Phương (30-4)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]71[/TD]

[TD=align: left]Hưng (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]72[/TD]

[TD=align: left]Diện[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]73[/TD]

[TD=align: left]Thanh[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]74[/TD]

[TD=align: left]Hận (KPL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]75[/TD]

[TD=align: left]Phùng (BĐ)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]76[/TD]

[TD=align: left]Thanh (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]77[/TD]

[TD=align: left]Cương (CHQS[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]78[/TD]

[TD=align: left]Phương (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]79[/TD]

[TD=align: left]Trí (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]80[/TD]

[TD=align: left]Đăng (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]81[/TD]

[TD=align: left]Tuấn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]82[/TD]

[TD=align: left]Luân[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]83[/TD]

[TD=align: left]Hoàng râu[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]84[/TD]

[TD=align: left] Sơn (CA)[/TD]

[TD=align: right]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]85[/TD]

[TD=align: left] Sơn (CA)[/TD]

[TD=align: right]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]86[/TD]

[TD=align: left]Toàn (CA)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]87[/TD]

[TD=align: left]Minh (KPL)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]88[/TD]

[TD=align: left]Toàn (em An)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]89[/TD]

[TD=align: left]thạch djoko[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Chúc phong trào tennis Kontom ngày một lớn mạnh.

Được chỉnh sửa bởi Hoangvuvo

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Khanh phonui có phải là a khanh bên đl kontum hay là khánh bên ca vậy???

2 people like this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anh em tennis kon tum vào đây điểm danh nhé..

Khanh đề xuất điểm cho ae kontum nhé

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Chờ sau giải tổng hợp điểm của BCT và Khanhphonui rồi mới nên up điểm đề xuất Hoàng.

Được chỉnh sửa bởi paragame

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chờ sau giải tổng hợp điểm của BCT và Khanhphonui rồi mới nên up điểm đề xuất Hoàng.

Ae tham gia giải đl k.tum hạng b có được xếp điểm k vạy?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anh em tennis kon tum vào đây điểm danh nhé..

1/ Khanh phonui - 825 (đỏ)

2/ Khánh CAKT - 800 (đỏ)

3/ Hoan Tran - 625 (đỏ)

4/ thạch djoko -

5/ Thành tỉnh đội

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ae tham gia giải đl k.tum hạng b có được xếp điểm k vạy?

Có hết anh. Sau giải sẽ Khanh phonui sẽ post điểm các ae KT lên thớt này.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Có hết anh. Sau giải sẽ Khanh phonui sẽ post điểm các ae KT lên thớt này.

Vậy hả, Thank!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chưa có kết quả xếp điểm hả Khanh?

(Hòa ialy)

Chờ ae ĐN tổng hợp lại rồi post điểm đề xuất lên cho ae kontum sau anh nhé:D

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Vậy hả, Thank!

Em mới chơi ma cho e 7xi75 thi e đánh với ai. Cho e xin 6xi75 thôi. Thỉnh cầu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

HÌNH ẢNH TENNIS KONTUM

1E2C3ACE-6B37-49A5-BD41-D2E80EFB3DB6_zpsqkoy9s7r.jpg

C6678289-0937-436A-A45C-9E494F20F5C4_zpsz2s1rzjw.jpg

0A5BCFC4-2D27-41CD-BD48-6089501D684E_zpslekqpky1.jpg

A98F8DD3-A2C3-4814-865C-EEC999968A8B_zpsdofxrske.jpg

E4131C11-F7C6-44D5-90AD-E71456E10A6B_zpsci70d8yc.jpg

455B461C-E34E-4B02-9CE1-A809ED0A865C_zps8mqxalzh.jpg9A347511-A642-4F3E-AA0D-7DBF9B883CAF_zpsnnb0fbwo.jpg

0A5BCFC4-2D27-41CD-BD48-6089501D684E_zpslekqpky1.jpg

Được chỉnh sửa bởi Hoangvuvo
1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Vậy hả, Thank!

Bảng điểm sẽ được up trong vài ngày đến

Được chỉnh sửa bởi paragame

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đây là điểm đề xuất thôi, khi nào thì có điểm chính thức vậy, Úp cho se xem nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Đây là điểm đề xuất thôi, khi nào thì có điểm chính thức vậy, Úp cho se xem nhé

Các bác ráng chờ cho vài ngày nữa nhé. Bảng điểm trên chỉ đè xuất theo từng cá nhân chấm trình thôi. Đang chờ kết quả của Khanh và Khánh sẽ tổng hợp lại rồi thông báo chính thức sau.

P/S: Sorry bác Thanh _tdoi. Em tạm xóa bảng điểm trên chờ bảng điểm tổng hợp sẽ thông báo luôn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

happy new year !

Chúc các ae một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nhé.

31/12/2014

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VỚI NHIỀU THÀNH CÔNG RỰC RỠ!

imagejpg1_zpsf178c49e.jpg

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sao lâu úp điểm ae KTUM vậy chú Khanh?

Đã gữi mail cho Khanh rồi a, Khanh nói sẻ up lên sớm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

 • Bài viết

  • Batluadocdao.com - Ống đựng Cigar Cohiba chính hãng màu nâu - Mã SP: D011 "MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TOÀN QUỐC" Hotline: 0988 00 11 31
   Email: batluadocdao@gmail.com
   Website: www.batluadocdao.com hoặc www.batluadocdao.vn   Thông tin sản phẩm : - Tên sản phẩm: Ống đựng Cigar Cohiba chính hãng D011 - Nhãn hiệu: Cohiba - Loại: 10 điếu - Chất liệu: Gỗ tuyết tùng - Kích thước: 220x130mm - Quy cách đóng gói: Full box: phiếu bảo hành, Catalogue - Bảo hành: Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất hoặc không đúng như mô tả trên Website (chi phí vận chuyển bảo hành hoặc đổi trả khách hàng thanh toán). Bảo hành: 6 tháng.     Ống đựng Cigar Cohiba chính hãng D011     Ống đựng Cigar Cohiba màu nâu chính hãng   Chúng tôi phân phối sản phẩm: Ống đựng Cigar Cohiba chính hãng D011 tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hòa Bình, Hậu Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam.     Shop bán Ống đựng Cigar Cohiba gỗ tuyết tùng ở đâu ?     Ống đựng Xì gà Cohiba 10 điếu cao cấp   Hiện nay Batluadocdao.com còn phân phối sản phẩm: Ống đựng Cigar Cohiba chính hãng D011 tại Quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Thị xã Sơn Tây, Huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Trì, Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa.     Ống đựng Cigar Cohiba cao cấp Hà Nội      Ống đựng Cigar Cohiba chính hãng cho người sành    Keyword: ong dung cigar cohiba mau nau, ống đựng cigar cohiba màu nâu, ong dung cigar cohiba 10 dieu, ống đựng cigar cohiba 10 điếu, ong dung xi ga cohiba go tuyet tung, ống đựng xì gà cohiba gỗ tuyết tùng, ong dung xi ga cohiba mau nau xin, ống đựng xì gà cohiba màu nâu xịn, mua ong dung cigar cohiba cao cap, mua ống đựng cigar cohiba cao cấp, shop ban ong dung cigar cohiba chinh hang ha noi, shop bán ống đựng cigar cohiba chính hãng hà nội, ống đựng xì gà, ong dung xi ga, ống đựng cigar, ong dung cigar, ống đựng xì gà cohiba, ong dung xi ga cohiba, ong dung cigar cohiba, ống đựng cigar cohiba, ống đựng cohiba, ong dung cohiba, hộp đựng xì gà, hộp đựng cigar, hop dung xi ga, hop dung cigar, phụ kiện xì gà, phu kien xi ga, phụ kiện cigar, phu kien cigar, cohiba, phụ kiện xì gà cohiba, phu kien xi ga cohiba, hộp bảo quản xì gà, hop bao quan xi ga, hộp giữ ẩm xì gà, hop giu am xi ga, tủ đựng xì gà, tu dung xi ga, tủ bảo quản xì gà, tu bao quan xi ga, tủ giữ ẩm xì gà, tu giu am xi ga, hộp bảo quản cigar, hộp giữ ẩm cigar, tủ bảo quản cigar, tủ giữ ẩm cigar, bao da xì gà, bao da đựng xì gà, bao da cigar, bao da đựng cigar, ống đựng xì gà 1 điếu, ống đựng xì gà 2 điếu, ống đựng xì gà 3 điếu, ống đựng xì gà 4 điếu, ống đựng xì gà hcm, ống đựng xì gà hà nội, ong dung xi ga hcm, ong dung xi ga ha noi, xi ga. cigar   ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM SIÊU THỊ BẬT LỬA ĐỘC ĐÁO Website www.batluadocdao.com - www.batluadocdao.vn Địa chỉ Số 4, ngõ 332/7, Đ. Hoàng Công Chất, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Điện thoại  0988 00 11 31 - 046 2929 206 - 094 886 8862
  • Công ty Phú Khang 
   Trực tiếp sản xuất kỷ niệm chương thủy tinh và pha lê giá rẻ nhất thị trường :
   – Sản xuất biểu trưng thủy tinh, pha lê
   – Chặn giấy
   – Các quà lưu niệm
   – Cúp pha lê
   – In nội dung , khắc laser nội dung theo yêu cầu.
   Thiết kế lên mẫu cho quý khách duyệt trước khi sản xuất.

   Quý khách có nhu cầu sản xuất kỷ niệm chương xin liên hệ :
   ———————————————-
   ĐẮC PHÚ
   Hotline: 0908 773 966 – 0918 663 977
   Email: phukhangqt@gmail.com
   Email: dacphu077@gmail.com
   Website: 68gifts.com
   ———————————————-
   CTY TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Thương Mại PHÚ KHANG
   ĐC: 109/5/9 TX22 (Thạnh Xuân 22), P .Thạnh Xuân, Q.12
   Skype: dacphu077
     
  • Viên uống sữa ong chúa úc Alltimes Care 100% sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, được chiết xuất từ chât dịch màu trắng  ngà do tuyến họng của ong thợ  tiết ra để nuôi ong chúa, vì vậy sản phẩm  rất giàu năng lượng, kích thích tăng trưởng, cải thiện chức năng sinh lý rất tốt. Thành phần sữa ong chúa Alltimes Care Sữa ong chúa cô đặc 3:1 84mg (6%), Acid 10-Hydroxydecanoic (10-HDA).
   Dầu cọ: chứa rất nhiều vitamin D, E, K và các chất chống oxy hóa giúp chăm sóc và làm tươi trẻ da
   Dầu nành: giúp chống lão hóa, nám, làm giảm vết nhăn trên da
   Vitamin A: làm mờ sẹo, thâm, rạn da, giữ ẩm cho da
   Vitamin C: giảm tiết nhờn, kháng khuẩn, trị mụn, tái tạo da sau mụn Công dụng làm đẹp của sữa ong chúa.  Thành phần Axit 10-HDA có trong sữa ong chúa có tác dụng chống lão hóa cực mạnh, trẻ hóa tính kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch, xóa bỏ các gốc tự do qua đó giúp giữ làn da trắng hồng, căng mịn. Tiền Collagen trong sữa ong chúa có tác dụng duy trì làn da, sụn khớp và thành phần hữu cơ của xương,  giúp tăng cường tính đàn hồi cho da, làm căng da. Thành phần vitamin E tự nhiên giúp giữ độ ẩm tốt cho da, giảm nhăn da. Trong sữa ong chúa rất giàu chất kháng sinh tự nhiên giúp chống viêm da mạnh, hạn chế mụn nhọt. Sữa ong chúa có tác dụng rất tốt làm tăng khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể, giúp chuyển hóa chất béo, giữ vòng eo thon gọn. Tăng cường chức năng sinh lý, tăng sự dẻo dai trển cả hai giới. Sữa ong chúa Alltimes Care mua ở đâu Mua tại các hệ hệ thống nhà thuốc pharmacity, medicare nổi tiếng trên toàn toàn quốc Mua hàng tại các kênh online uy tin như lazada, shoppee…
   Đọc thêm Sữa ong chúa an toàn không Sữa ong chúa giá giá bao nhiều tiền
    
  • Du lịch Sa Pa – thành phố sương mù nổi tiếng với phong cảnh núi non hùng vĩ, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. nơi đây ẩn chứa nhiều điều kì diệu của thiên nhiên, luôn thu hút đông đảo khách tham quan, nghỉ dưỡng cả trong và ngoài nước. Để có được kinh nghiệm cũng như hiểu hơn trước chuyến đi du lịch Sa Pa giá rẻ của mình mời bạn cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.
   Du lịch Sa Pa mùa nào đẹp nhất?
   Sa Pa có thứ tài nguyên vô giá đấy là khí hậu trong lành, mát mẻ, mang nhiều sắc thái phong phú khác nhau.
   Mùa xuân: Ở Sa Pa bạt ngàn rừng hoa đào, hoa mận, muôn hoa khoe sắc. Bạn nên đi trong khoảng tháng 2 cho đến tháng 4 hoặc tuần đầu tháng 5 là đẹp nhất.
   Mùa lúa: Ở Sa Pa chỉ có một vụ 6 tháng. Nếu bạn muốn đi nghỉ mát phối hợp với ngắm lúa thì nên tới tầm tháng 7-9, nếu tới tầm tháng 10-12 thì có thể thời tiết đã chuyển sang se se lạnh, rét và có sương mù. Vào các khoảng thời gian này là mùa nước nên thác sẽ chảy mạnh, rất hùng vỹ.
   Mùa đông: mùa đông ở Sa Pa rất lạnh. Tuyết rơi trắng xóa mọi sinh vật, nhà cửa, thậm chí có thể dày đến nửa mét. Không xác định được chính xác ngày tuyết rơi nên bạn phải theo dõi liên tục qua qua báo đài, ti vi.
   Đi du lịch Sapa bằng phương tiện gì?
   Có 3 cách để bạn đến được Sapa: ô tô, tàu hỏa và xe máy. Phương tiện thuận tiện và nhanh nhất là ô tô.
   Đi du lịch Sapa bằng ô tô khách: Đây là lựa chọn an toàn và thuận tiện cho bạn khi du lịch Sa Pa. Giá vé dao dộng từ 200 – 250.000/ người.
   Di chuyển bằng tàu hỏa: Tàu hỏa trước kia là phương tiện ưa thích của nhiều người khi đi Sapa, nhưng từ khi tuyến cao tốc thông thì phương tiện này ít người đi hơn, vì bất tiện, bạn phải xuống 1 chặng ở Lào Cai rồi lên xe 16 chỗ đi tiếp. Giá vé tàu đi Sapa(Hà Nội – Lào Cai) có rất nhiều loại. Trung bình từ 130 – 600.000 VND cho tàu bình thường. Tàu hoả chỉ đi vào ban đêm: chuyến sớm nhất là 19h40, chuyến muộn nhất là 23h00. Mất khoảng 8h cho tuyến Hà Nội – Lào Cai.
   Đi phượt Sapa bằng xe máy: Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho những bạn ưa khám phá. Có nhiều đường để đi Sapa, tuy nhiên 2 đường chính là đi theo hướng Lai Châu và hướng qua Lào Cai lên Sapa.
   Tuyến đường đi qua Lào Cai rồi lên Sapa gần và dễ đi. Tuy nhiên đi theo lối Lai Châu bạn sẽ được chinh phục hai trong “tứ đại đèo” huyền thoại của Tây Bắc là Khau Phạ dài 30km và Ô Quy Hồ dài hơn 50km. Không chỉ thoải mái chinh phục các con đèo, thoải mái dừng nghỉ ngơi, chụp ảnh… Lựa chọn xe máy còn giúp bạn tiết kiệm nhiều chi phí cho việc di chuyển.
   Khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ tại Sa Pa
   Khách sạn – nhà nghỉ tại Sapa có từ bình dân đến cao cấp, nhưng chất lượng dịch vụ lưu trú ở Sapa rất tốt nên bạn không cần quá lo lắng. Bạn lên đặt phòng trước chuyến đi của mình.
   Phòng doorm (ở phòng tập thể, giường tầng, thích hợp với các bạn đi du lịch bụi) ở Sapa giá từ 100.000 đồng trở lên
   Nhà nghỉ giá trung bình khoảng 200 – 300.000 VND/đêm. Nếu đi vào những ngày bình thường bạn có thể mặc cả giá phòng với khách sạn được vì những ngày đó họ không có khách. Nhưng ngược lại, nếu đi vào những ngày lễ hội giá phòng có thể đắt gấp 2 – 3, thấm chí 4 lần ngày thường.
   Khách sạn hạng trung 1-2 sao giá từ 300 – 600.000 VNĐ/đêm như Hoàng Hà, Royal, Starlight, Holiday, Công Đoàn…
   Khách sạn cao cấp (hạng 3 – 4 sao): Victoria Sapa (đắt nhất), Topas Ecolodge (khu du lịch sinh thái thú vị, giá cao nhì, Châu Long (4 sao), Bamboo (3 sao)…
   Homestay: đây là một trải nghiệm rất thú vị. Bạn sẽ được ăn, ngủ tại nhà của người dân bản địa. Sẽ là một trải nghiệm không thể quên và tiết kiệm kha khá chi phí, khoảng 120.000/người/đêm. Chỉ cần xuống dưới bản, hỏi mấy người dân ở đây sẽ tìm được. Tuy nhiên bạn nên chú ý tham khảo qua về phong tục trước khi chọn ở homestay, tránh những điều không vui xảy ra với bạn và chủ nhà nhé!
   địa điểm du lịch Sa Pa kinh nghiệm du lịch Sapa
   Ở Sapa có đủ địa điểm, loại hình du lịch để bạn trải nghiệm, từ khám phá, mạo hiểm, cho tới trải nghiệm văn hóa, thăm quan vãn cảnh, thích hợp cho cả người nghỉ dưỡng, lẫn người đi trải nghiệm mà nhất định bạn phả ghé qua. Mạo hiểm và vinh quang nhất là chinh phục đỉnh Fansipan (nóc nhà Đông Dương).
   Các điểm tham quan đẹp như Hàm Rồng (ngắm thị trấn từ trên cao, chụp ảnh vườn hoa), nhà thờ đá cổ từ thời Pháp (công trình kiến trúc cổ), bản Cát Cát (trải nghiệm văn hóa, ở homestay), bản Tả Phìn (nơi có tu viện đổ nát, tắm nước người Dao Đỏ), thung lũng Mường Hoa – bãi đá cổ (thung lũng ruộng bấc thang), Thác Bạc, Thác Tình Yêu, Cổng Trời (góc ngắm đèo Ô Quy Hồ đẹp nhất)… và còn nhiều nơi đến khác.
 • Thống kê thành viên

  • Thành viên
   32.871
  • Online đông nhất
   8.788

  Thành viên mới nhất
  HVA
  Gia nhập
 • Đang trực tuyến (Xem danh sách đầy đủ)