Khanh PhoNui

anh em tennis kontum

85 bài viết trong chủ đề này

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

ANH EM TENNIS KONTOM ĐIỂM DANH Ở ĐÂY NHÉ

1/ a son ngnn(775),

2/ maiden kt (750),

3/ long ca (750),

4/ a an ngnn(735),

5/ Tuan anh ca (735)

6/ cao ky kt (735),

7/ đạo gialy(735) ,

8/ son sex (735)

9/ viet anh ca (735),

10 a san ca( 735),

11/ nhan kt(735),

12/ ty nat kt (735),

13/ a tuan bacsy ( 725),

14/ giap dl Klum (725),

15/ son choc (725),

16/ chu quan ttkt (725),

17/ a luat kt (725),

18/ viet huy ca (700),

19/ cuong dich kt (700),

20/ dung dl kt (700),

21/ a luând ng hang (700),

22/ quan 79 (700),

23/ a quanh ca (700),

24/ phong thuy dien (700),

25/ tri coi kt(700),

26/ toan dl kt (700),

27/ nam hoi kt (675),

28/ hung coi kt(675)

29/ tien dung ca (650),

30/ mai nho kt (650)

31/ a xuan ngoc hoi (650),

32/ hau kt(635),

33/ hanh ngoc hoi (625),

34/ thua n 79 (625),

Điểm xanh (có nick đậm, xanh lá cây)và điểm đề xuất tháng 12/2015

[TABLE]

[TR]

[TD=class: xl66]TT

[/TD]

[TD=class: xl66, width: 164]Tên[/TD]

[TD=class: xl66, width: 164]Nick[/TD]

[TD=class: xl66, width: 94, align: center]Điểm đề xuất T12

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]1[/TD]

[TD=class: xl67] [/TD]

[TD=class: xl67]Khanh PhoNui[/TD]

[TD=class: xl67]825[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]2[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]Khánh CAKT[/TD]

[TD=class: xl66]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]3[/TD]

[TD=class: xl67]a son ngnn[/TD]

[TD=class: xl67] [/TD]

[TD=class: xl67]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]4[/TD]

[TD=class: xl66]maiden kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]5[/TD]

[TD=class: xl66]long ca [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]6[/TD]

[TD=class: xl66] a an ngnn[/TD]

[TD=class: xl66]An.Agribankkt[/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]7[/TD]

[TD=class: xl66]Tuan anh ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]8[/TD]

[TD=class: xl66]cao ky kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]9[/TD]

[TD=class: xl67]đạo gialy[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]10[/TD]

[TD=class: xl66]son sex[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]11[/TD]

[TD=class: xl66]viet anh ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]12[/TD]

[TD=class: xl66]a san ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]13[/TD]

[TD=class: xl67]nhan kt[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]14[/TD]

[TD=class: xl66] ty nat kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]15[/TD]

[TD=class: xl66]a tuan bacsy[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]16[/TD]

[TD=class: xl67]giap dl Klum[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]17[/TD]

[TD=class: xl66]son choc[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]18[/TD]

[TD=class: xl66] chu quan ttkt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]19[/TD]

[TD=class: xl66]a luat kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]20[/TD]

[TD=class: xl66]viet huy ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]21[/TD]

[TD=class: xl66]cuong dich kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]22[/TD]

[TD=class: xl66] dung dl kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]23[/TD]

[TD=class: xl66]a luând ng hang[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]24[/TD]

[TD=class: xl66] quan 79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]25[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66] a quanh ca[/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]26[/TD]

[TD=class: xl66]phong thuy dien[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]27[/TD]

[TD=class: xl67]tri coi kt[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]28[/TD]

[TD=class: xl66]toan dl kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]29[/TD]

[TD=class: xl66] nam hoi kt [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]30[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]Hoan Tran[/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]31[/TD]

[TD=class: xl66] hung coi kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]32[/TD]

[TD=class: xl66]tien dung ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]33[/TD]

[TD=class: xl66] mai nho kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]34[/TD]

[TD=class: xl66]a xuan ngoc hoi[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]35[/TD]

[TD=class: xl66]hau kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]36[/TD]

[TD=class: xl66] hanh ngoc hoi[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]37[/TD]

[TD=class: xl66] thua n 79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]38[/TD]

[TD=class: xl66] [/TD]

[TD=class: xl66]thạch djoko[/TD]

[TD=class: xl66]600[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]39[/TD]

[TD=class: xl66] [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]40[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]41[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]42[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]43[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]44[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]45[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]46[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]47[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]48[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]49[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]50[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]51[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]52[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]53[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]54[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]55[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]56[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]57[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]58[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]59[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]60[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]61[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]62[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]63[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]64[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]65[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]66[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]67[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]68[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]69[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]70[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]71[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]72[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]73[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]74[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]75[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]76[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]77[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]78[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]80[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]81[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]82[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]83[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]84[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]85[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]86[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]87[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]88[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]89[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]90[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]91[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]92[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]93[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]94[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]95[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]96[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]97[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Được chỉnh sửa bởi Khanh PhoNui
cap nhat điểm
5 people like this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

ủa có cái ben ni mà: http://viettennis.net/diendan/mien-trung-f12/hoi-tennis-f-t-kon-tum-4191/

Chào AE Tennis Kontom,

Đây là bảng điểm đề xuất của anh em qua giải đấu vừa qua. Do phải chấm trình với lượng động viên quá lớn nên có thể có sự nhầm lẫn về tên. Nếu anh em nào thấy có sự nhầm lẫn thì báo ngay lại để BQT điều chỉnh kịp thời.

[TABLE=class: grid, width: 550]

[TR]

[TD=align: center]TT[/TD]

[TD=align: center]HọTên/Nick[/TD]

[TD=align: center]Điểm đề xuất[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]1[/TD]

[TD=align: left]Minh(Đăk Hà)[/TD]

[TD=align: right]925[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]2[/TD]

[TD=align: left]Nhựt (Gia lai)[/TD]

[TD=align: right]875[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]3[/TD]

[TD=align: left]Tuyên (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]850[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]4[/TD]

[TD=align: left]Khánh (CA)[/TD]

[TD=align: right]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]5[/TD]

[TD=align: left]Danh (Gia lai)[/TD]

[TD=align: right]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]6[/TD]

[TD=align: left]Trung (30-4)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]7[/TD]

[TD=align: left]Sơn (Agr)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]8[/TD]

[TD=align: left]Hùng (CA GT)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]9[/TD]

[TD=align: left]long công an[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]10[/TD]

[TD=align: left]Đạo (Tỉnh đội)[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]11[/TD]

[TD=align: left]Sơn (T.Điện)[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]12[/TD]

[TD=align: left]Liên[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]13[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Tuấn Anh[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]14[/TD]

[TD=align: left]Phong (Tỉnh đội)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]15[/TD]

[TD=align: left]Việt Anh (CA)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]16[/TD]

[TD=align: left]Sảng[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]17[/TD]

[TD=align: left]Hòa (Thủy điện)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]18[/TD]

[TD=align: left]Nghị (Thủy điện)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]19[/TD]

[TD=align: left]Tuấn Bsy[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]20[/TD]

[TD=align: left]Nhàn (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]21[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Trung Thành (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]22[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Minh Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]23[/TD]

[TD=align: left]Lê Hiếu Trung (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]24[/TD]

[TD=align: left]Chính (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]25[/TD]

[TD=align: left]Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]26[/TD]

[TD=align: left]An (Agr)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]27[/TD]

[TD=align: left]Mai (BĐ)[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]28[/TD]

[TD=align: left]Lý (cấp nước)[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]29[/TD]

[TD=align: left]tri còi[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]30[/TD]

[TD=align: left]Cương dích[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]31[/TD]

[TD=align: left]Lê Đình Giáp (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]32[/TD]

[TD=align: left]Bùi Đình Sỹ (AGB)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]33[/TD]

[TD=align: left]Giang (CA)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]34[/TD]

[TD=align: left]Bá (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]35[/TD]

[TD=align: left] Nam (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]36[/TD]

[TD=align: left]Bùi sỹ Toàn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]37[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Đình Chiểu(CA)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]38[/TD]

[TD=align: left]Lượm (AGB)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]39[/TD]

[TD=align: left]Phương (AGB)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]40[/TD]

[TD=align: left]Lưu (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]41[/TD]

[TD=align: left]Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]42[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn ái Chí (CA)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]43[/TD]

[TD=align: left]Lê Hồng Quảng (30-4)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]44[/TD]

[TD=align: left]Nam (CA)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]45[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Xuân Thanh (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]46[/TD]

[TD=align: left] Liên (KPL)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]47[/TD]

[TD=align: left]Trường Đăk Hà[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]48[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Diên Hùng (CA)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]49[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Thuận (30-4)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]50[/TD]

[TD=align: left]Ninh Thành Nam (BPhong)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]51[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Hải (BPhong)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]52[/TD]

[TD=align: left]Trường (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]53[/TD]

[TD=align: left]Tuấn (T.Điện)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]54[/TD]

[TD=align: left]Hòa (S.10)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]55[/TD]

[TD=align: left]Dũng (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]56[/TD]

[TD=align: left]Hùng (CA)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]57[/TD]

[TD=align: left]Tưởng (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]58[/TD]

[TD=align: left]Lũy (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]59[/TD]

[TD=align: left]Sang (CA)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]60[/TD]

[TD=align: left] Lịch (S.10)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]61[/TD]

[TD=align: left]Đức (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]62[/TD]

[TD=align: left]Bảng (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]63[/TD]

[TD=align: left]Thảo (CA)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]64[/TD]

[TD=align: left]Hoài (cấp nước)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]65[/TD]

[TD=align: left]Chí (KPL)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]66[/TD]

[TD=align: left]Hoàng[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]67[/TD]

[TD=align: left]Võ HồngThủy (AGB)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]68[/TD]

[TD=align: left]Thái (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]69[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Xuân (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]70[/TD]

[TD=align: left] Phương (30-4)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]71[/TD]

[TD=align: left]Hưng (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]72[/TD]

[TD=align: left]Diện[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]73[/TD]

[TD=align: left]Thanh[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]74[/TD]

[TD=align: left]Hận (KPL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]75[/TD]

[TD=align: left]Phùng (BĐ)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]76[/TD]

[TD=align: left]Thanh (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]77[/TD]

[TD=align: left]Cương (CHQS[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]78[/TD]

[TD=align: left]Phương (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]79[/TD]

[TD=align: left]Trí (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]80[/TD]

[TD=align: left]Đăng (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]81[/TD]

[TD=align: left]Tuấn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]82[/TD]

[TD=align: left]Luân[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]83[/TD]

[TD=align: left]Hoàng râu[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]84[/TD]

[TD=align: left] Sơn (CA)[/TD]

[TD=align: right]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]85[/TD]

[TD=align: left] Sơn (CA)[/TD]

[TD=align: right]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]86[/TD]

[TD=align: left]Toàn (CA)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]87[/TD]

[TD=align: left]Minh (KPL)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]88[/TD]

[TD=align: left]Toàn (em An)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]89[/TD]

[TD=align: left]thạch djoko[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Chúc phong trào tennis Kontom ngày một lớn mạnh.

Được chỉnh sửa bởi Hoangvuvo

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Khanh phonui có phải là a khanh bên đl kontum hay là khánh bên ca vậy???

2 people like this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anh em tennis kon tum vào đây điểm danh nhé..

Khanh đề xuất điểm cho ae kontum nhé

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Chờ sau giải tổng hợp điểm của BCT và Khanhphonui rồi mới nên up điểm đề xuất Hoàng.

Được chỉnh sửa bởi paragame

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chờ sau giải tổng hợp điểm của BCT và Khanhphonui rồi mới nên up điểm đề xuất Hoàng.

Ae tham gia giải đl k.tum hạng b có được xếp điểm k vạy?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anh em tennis kon tum vào đây điểm danh nhé..

1/ Khanh phonui - 825 (đỏ)

2/ Khánh CAKT - 800 (đỏ)

3/ Hoan Tran - 625 (đỏ)

4/ thạch djoko -

5/ Thành tỉnh đội

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ae tham gia giải đl k.tum hạng b có được xếp điểm k vạy?

Có hết anh. Sau giải sẽ Khanh phonui sẽ post điểm các ae KT lên thớt này.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Có hết anh. Sau giải sẽ Khanh phonui sẽ post điểm các ae KT lên thớt này.

Vậy hả, Thank!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chưa có kết quả xếp điểm hả Khanh?

(Hòa ialy)

Chờ ae ĐN tổng hợp lại rồi post điểm đề xuất lên cho ae kontum sau anh nhé:D

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Vậy hả, Thank!

Em mới chơi ma cho e 7xi75 thi e đánh với ai. Cho e xin 6xi75 thôi. Thỉnh cầu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

HÌNH ẢNH TENNIS KONTUM

1E2C3ACE-6B37-49A5-BD41-D2E80EFB3DB6_zpsqkoy9s7r.jpg

C6678289-0937-436A-A45C-9E494F20F5C4_zpsz2s1rzjw.jpg

0A5BCFC4-2D27-41CD-BD48-6089501D684E_zpslekqpky1.jpg

A98F8DD3-A2C3-4814-865C-EEC999968A8B_zpsdofxrske.jpg

E4131C11-F7C6-44D5-90AD-E71456E10A6B_zpsci70d8yc.jpg

455B461C-E34E-4B02-9CE1-A809ED0A865C_zps8mqxalzh.jpg9A347511-A642-4F3E-AA0D-7DBF9B883CAF_zpsnnb0fbwo.jpg

0A5BCFC4-2D27-41CD-BD48-6089501D684E_zpslekqpky1.jpg

Được chỉnh sửa bởi Hoangvuvo
1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Vậy hả, Thank!

Bảng điểm sẽ được up trong vài ngày đến

Được chỉnh sửa bởi paragame

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đây là điểm đề xuất thôi, khi nào thì có điểm chính thức vậy, Úp cho se xem nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Đây là điểm đề xuất thôi, khi nào thì có điểm chính thức vậy, Úp cho se xem nhé

Các bác ráng chờ cho vài ngày nữa nhé. Bảng điểm trên chỉ đè xuất theo từng cá nhân chấm trình thôi. Đang chờ kết quả của Khanh và Khánh sẽ tổng hợp lại rồi thông báo chính thức sau.

P/S: Sorry bác Thanh _tdoi. Em tạm xóa bảng điểm trên chờ bảng điểm tổng hợp sẽ thông báo luôn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

happy new year !

Chúc các ae một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nhé.

31/12/2014

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VỚI NHIỀU THÀNH CÔNG RỰC RỠ!

imagejpg1_zpsf178c49e.jpg

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sao lâu úp điểm ae KTUM vậy chú Khanh?

Đã gữi mail cho Khanh rồi a, Khanh nói sẻ up lên sớm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

 • Bài viết

  • Trung Tâm Bảo Hành Máy Sấy Maytag Tại Hà Nội   Trung Tâm Bảo Hành Máy sấy Quần Áo Maytag Chính Hãng Tại Hà Nội. Được sự uỷ quyền chính thức của nhãn hàng Maytag Việt Nam bao gồm các sản phẩm GIA DỤNG ĐIỆN MÁY, ĐIỆN LẠNH. Chuyên bảo hành & sửa chữa máy sấy Maytag uy tín nhất tại Hà Nội.  Quý khách hàng đang sử dụng máy sấy mang thương hiệu Maytag xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Uy tín chất lượng giá cả phải chẳng, linh kiện chính hãng Maytag.   Trung tâm bảo hành Maytag tại Hà Nội với đội ngũ thợ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp, năng động, có tay nghề chuyên môn cao sửa máy sấy Maytag tại nhà uy tín,  dịch vụ chất lượng, giá dịch vụ tốt nhất cho quý khách.

   TRUNG TÂM BẢO MAYTAG KHẮC PHỤC MỌI SỰ CỐ HƯ HỎNG CỦA MÁY SẤY MAYTAG:

   Sửa chữa thay thế dây curoa, máy sấy Maytag đứt dây curoa. Sửa chữa thay thế tụ, máy sấy Maytag hỏng tụ. Sửa máy sấy Maytang hỏng mạch. Sửa máy sấy Maytag mất nguồn không hoạt động. Sửa máy sấy Maytag có đèn báo nguồn nhưng không hoạt động. Sửa máy sấy Maytag liệt toàn bộ phím bấm. Sửa máy sấy Maytag chạy rung, lắc. Sửa máy sấy Maytag quay lồng nhưng không nóng. Sửa máy sấy Maytag cơ hư núm vặn, time điều khiển. Sửa máy sấy Maytag báo lỗi, chớp đèn mạch điều khiển điện tử. Sửa máy sấy Maytag sấy không khô. Sửa máy sấy Maytag không quay lồng. Sửa máy sấy Maytag chạy gây tiếng ồn lớn, chạy yếu. Sửa máy sấy Maytag chạy không hết tru trình. Sửa máy sấy Maytag chạy đến một điểm thì dừng vặn qua thì chạy tiếp (đồng hồ chết tại một vài diểm). Sửa máy sấy Maytag đồng hồ chập chờn lúc chạy lúc không. Trung Tâm Nhận Thay Dây Curoa, Thay Bi Bạc Của Máy Sấy Maytag (Lắp Đặt Miến Phí).  Ngoài ra trung tâm còn nhận sửa tất cả các sản phẩm điện máy khác như: Máy Giặt, Lò Vi Sóng, Hút Mùi, Tủ Lạnh, Bình Nóng Lạnh… NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM BẢO HÀNH MAYTAG: Tìm rõ nguyên nhân phát sinh hư hỏng – Xử lý triệt để. Làm việc nhanh chóng và hiệu quả. Tác phong công việc chuyên nghiệp, ngăn nắp, sạch sẽ. Ứng xử lễ phép với khách hàng, với sản phẩm nhẹ nhàng cẩn thận. Đảm bảo an toàn nao động trong suốt quá trình làm việc. Kết thúc công việc đúng hẹn. Thay thế linh kiện chính hãng. Trả lại quý khách phụ tùng cũ Viết giấy bảo hành phần việc đã làm. Phục vụ 24/24 – không ngại xa CAM KẾT lấy chữ TÍN đặt lên hàng đầu Hãy tham gia dịch vụ sửa chữa máy sấy quần áo Maytag của chúng tôi ngay hôm nay để có được sự chăm sóc tận tình nhất. Khi cần hãy gọi: phục vụ cả ngày lễ tết 24/7) Quý khách hàng đang sử dụng máy sấy Maytag và các sản phẩm điện máy Maytang khác, khi gặp sự cố hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ gần nhất    Mọi Chi Tiết Liên Hệ: Trung Tâm Bảo Hành Máy Sấy Maytag Tại Đây   CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH MAYTAG TẠI HÀ NỘI CS1 : 99 HAI BÀ TRƯNG - (024)62.600.68 CS2 : 62 NGUYỄN KHÁNH TOÀN - (024)62.600.698 CS3 : 398 NGUYỄN TRÃI - (024)62.600 639 CS4 : 85 TÔN ĐỨC THẮNG - 0983 953 088 CS5 : 107 THÁI HÀ - (024)62.600.693 CS6 : K9 BÁCH KHOA – 0966 389 833 CS7 : 267 HOÀNG HOA THÁM - (024)62.979.563 CS8 : 27 PHÙNG HƯNG - (024)62.966.953 CS9 : 135 NGỌC LÂM - 0983 635 385             *** RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG *** trung tâm bảo hành máy sấy Maytag tại hà nội, sua may say Maytag tai ha noi, sua may say Maytag tai nha, trung tam bao hanh may say Maytag tai ha noi, bấy Maytag, bao hanh may say Maytag, trạm bảo hảo hành máy hành máy sấy Maytag, sua chua may say Maytag, trung tâm bảo hành máy sấy Maytag tại hà nội, trung tam sua chua may say Maytag tai ha noi, bảo hành máy sấy Maytag, trung tâm sửa chữa máy sấy Maytag, www.baohanhdienmayhanoi.vn
  • Trung Tâm Bảo Hành Máy Sấy Bompani Tại Hà Nội           Khi thời tiết mưa nồm ẩm ướt, hay gia đình quý khách không có không gian thoáng để phơi quần áo thì máy sấy quần áo là lựa chọn số một giúp quý khách có được những bộ quần áo khô và thơm tho. Nhưng không phải lúc nào máy sấy quần áo cũng hoạt động ổn định nó cũng phát sinh những hư hỏng. Máy Sấy Bompani của hãng chúng tôi cũng vậy trải qua một quá trình dài sử dụng một hôm nào đó quý khách cho quần áo vào nhưng bật lên máy không chạy hay sấy không khô, sấy lâu khô…..    Khi đó quý khách hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi Trung Tâm Bảo Hành & Sửa Chữa  Máy sấy Bompani  Tại Hà Nội. Được sự uỷ quyền chính thức của nhãn hàng BOMPANI Việt Nam bao gồm các sản phẩm GIA DỤNG ĐIỆN MÁY, ĐIỆN LẠNH. Chuyên bảo hành & sửa chữa máy sấy Bompani uy tín nhất tại Hà Nội. Quý khách hàng đang sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu BOMPANI xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Uy tín chất lượng giá cả phải chẳng, linh kiện chính hãng Bompani       Trung tâm bảo hành BOMPANI tại Hà Nội với đội ngũ thợ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp, năng động, có tay nghề chuyên môn cao cung cấp một dịch vụ sửa máy sấy Bompani tại nhà chất lượng, giá dịch vụ tốt nhất cho quý khách
       TRUNG TÂM BẢO BOMPANI KHẮC PHỤC MỌI SỰ CỐ HƯ HỎNG CỦA MÁY SẤY BOMPANI: ·  Sửa máy sấy Bompani mất nguồn không hoạt động.   ·  Sửa  máy sấy Bompani có đèn báo nguồn nhưng không hoạt động.   ·  Sửa máy sấy Bompani liệt toàn bộ phím bấm.   ·  Sửa máy sấy Bompani chạy rung, lắc.   ·  Sửa máy sấy Bompani quay lồng nhưng không nóng.   ·  Sửa máy sấy Bompani cơ hư núm vặn, time điều khiển.   ·  Sửa máy sấy Bompani báo lỗi, chớp đèn mạch điều khiển điện tử.   ·  Sửa máy sấy Bompani chập điện nhảy CB.   ·  Sửa máy sấy Bompani sấy không khô.   ·  Sửa máy sấy Bompani không quay lồng.   ·  Sửa máy sấy Bompani chạy gây tiếng ồn lớn, chạy yếu.   ·  Sửa máy sấy Bompani chạy không hết tru trình.   ·  Sửa máy sấy Bompani sấy khi sấy quần áo bị rách.   ·  Sửa máy sấy Bompani sấy lâu khô hơn bình thường.   ·  Sửa máy sấy Bompani chạy được lúc thì báo lỗi.   ·  Sửa máy sấy Bompani chạy đến một điểm thì dừng vặn qua thì chạy tiếp (đồng hồ chết tại một vài diểm).   ·  Sửa máy sấy Bompani đồng hồ chập chờn lúc chạy lúc không.   * Trung Tâm Nhận Thay Dây Curoa, Thay Bi Bạc Của Máy Sấy BOMPANI (Lắp Đặt Miến Phí ).          Ngoài ra trung tâm còn nhận sửa tất cả các sản phẩm điện máy BOMPANI khác như: máy giặt, lò vi sóng, máy sấy,   QUY TRÌNH SỬA MÁY SẤY TẠI TRUNG TÂM BẢO HÀNH MÁY SẤY BOMPANI: ·  Khách hàng gọi đến trung tâm bảo hành báo máy sấy Bompani gặp sự cố hư hỏng, yêu cầu dịch vụ sửa chữa. Nhân viên trung tâm tiếp nhận thông tin của quý khách về hư hỏng của sản phẩm, sau đó chuyển đến bộ phận kỹ thuật của trung tâm.   ·  Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận thông tin, đến tận nhà quý khách để kiểm tra trong vòng 30 phút.   ·  Sau khi kiểm tra tình trạng hư hỏng của máy sấy Bompani, thợ kỹ thuật báo cho quý khách phương án sửa chữa, khắc phục, báo giá linh kiện thay thế.   ·  Thợ kỹ thuật tiến hành sửa chữa máy sấy ngay sau khi quý khách đã đồng ý.   ·  Thợ kỹ thuật bàn giao cho quý khách, hướng dẫn quý khách cách sử dụng sau khi đã sửa chữa xong.   ·  Viết giấy bảo hành theo mẫu trung tâm về hư hỏng sửa chữa và linh kiện đã thay thế cho sản phẩm.   ·  Trường hợp phải mang mạch máy sấy Bompani hoặc linh kiện của máy sấy về trung tâm để sửa chữa, kỹ thuật viên phải viết giấy biên nhận cho khách hàng và hẹn ngày giao khi đã sửa chữa xong.   Chúng tôi cam kết mang tới dịch vụ uy tín, chất lượng trước cũng như sau khi khách hàng sửa chữa và bảo hành máy sấy BOMPANI tại trung tâm.   Hãy tham gia dịch vụ sửa chữa máy sấy quần áo Bompani của chúng tôi ngay hôm nay để có được sự chăm sóc tận tình nhất.   Khi cần hãy gọi: phục vụ cả ngày lễ tết 24/7)   Quý khách hàng đang sử dụng máy sấy BOMPANI và các sản phẩm điện máy BOMPANI khác, khi gặp sự cố hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ gần nhất
       Mọi Chi Tiết Liên Hệ : Trung Tâm Bảo Hành Máy Sấy Bompani Tại Hà Nội  
   CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH BOMPANI TẠI HÀ NỘI:
   CS1: 99 HAI BÀ TRƯNG - (024)62.600.689

   CS2: 62 NGUYỄN KHÁNH TOÀN - (024)62.600.698

   CS3: 398 NGUYỄN TRÃI - (024)62.600 639

   CS4: 85 TÔN ĐỨC THẮNG - 0983 953 088

   CS5: 107 THÁI HÀ - (024)62.600.693

   CS6: K9 BÁCH KHOA - 0966 389 833

   CS7: 267 HOÀNG HOA THÁM - (024)62.979.563

   CS8: 27 PHÙNG HƯNG - (024)62.966.953

   CS9: 135 NGỌC LÂM - 0983 635 385       *** RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG ***   trung tâm bảo hành máy sấy bompani tại hà nội, sua may say Bompani tai ha noi, trung tâm sửa chữa máy sấy bompani tại hà nội, sửa máy sấy bompani tại hà nội, trạm bảo hành máy sấy bompani, trung tam bao hanh may say bompani tai ha noi, bảo hành máy sấy bompani tại hà nội, sửa máy sấy bompani tại hà nội, trạm bảo hành máy sấy bompani tại hà nội, bao hanh may say bompani tai ha noi, sửa máy sấy bompani , sửa máy sấy bompani tại nhà, www.baohanhdienmayhanoi.vn
  • Trung Tâm Bảo Hành Máy Sấy Fagor Tại Hà Nội         Khi thời tiết mưa nồm ẩm ướt, hay gia đình quý khách không có không gian thoáng để phơi quần áo thì máy sấy quần áo là lựa chọn số một giúp quý khách có được những bộ quần áo khô và thơm tho. Nhưng không phải lúc nào máy sấy quần áo cũng hoạt động ổn định nó cũng phát sinh những hư hỏng. Máy Sấy Fagor của hãng chúng tôi cũng vậy trải qua một quá trình dài sử dụng một hôm nào đó quý khách cho quần áo vào nhưng bật lên máy không chạy hay sấy không khô, sấy lâu khô…..    Khi đó quý khách hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi Trung Tâm Bảo Hành Fagor Chính Hãng Tại Hà Nội. Được sự uỷ quyền chính thức của nhãn hàng FAGOR Việt Nam bao gồm các sản phẩm GIA DỤNG ĐIỆN MÁY, ĐIỆN LẠNH. Chuyên bảo hành & sửa chữa máy sấy FAGOR uy tín nhất tại Hà Nội. Quý khách hàng đang sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu Fagor xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Uy tín chất lượng giá cả phải chẳng, linh kiện chính hãng Fagor.   Trung tâm bảo hành Fagor  tại Hà Nội với đội ngũ thợ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp, năng động, có tay nghề chuyên môn cao cung cấp một dịch vụ chất lượng, giá dịch vụ tốt nhất cho quý khách TRUNG TÂM BẢO FAGOR KHẮC PHỤC MỌI SỰ CỐ HƯ HỎNG CỦA MÁY SẤY FAGOR: ·        Sửa chữa khắc phục máy sấy Fagor mất nguồn không hoạt động. ·        Sửa chữa khắc phục máy sấy Fagor có đèn báo nguồn nhưng không hoạt động. ·        Sửa chữa khắc phục máy sấy Fagor liệt toàn bộ phím bấm. ·        Sửa chữa khắc phục máy sấy Fagor chạy rung, lắc. ·        Sửa chữa khắc phục máy sấy Fagor quay nhưng không nóng. ·        Sửa chữa khắc phục máy sấy Fagor cơ hư núm vặn, time điều khiển. ·        Sửa chữa khắc phục máy sấy Fagor báo lỗi, chớp đèn mạch điều khiển điện tử. ·        Sửa chữa máy sấy Fagor chập điện nhảy CB. ·        Sửa chữa máy sấy Fagor sấy không khô. ·        Sửa chữa máy sấy Fagor không quay . ·        Sửa chữa máy sấy Fagor chạy gây tiếng ồn lớn, chạy yếu. ·        Sửa chữa máy sấy Fagor chạy không hết tru trình. ·        Sửa chữa máy sấy Fagor sấy khi sấy quần áo bị rách. ·        Sửa chữa máy sấy Fagor sấy lâu khô hơn bình thường. ·        Sửa chữa máy sấy Fagor chạy được lúc thì báo lỗi. ·        Sửa chữa máy sấy Fagor đồng hồ chập chờn lúc chạy lúc không. ·        Sửa chữa máy sấy Fagor chạy đến một điểm thì dừng vặn qua thì chạy tiếp (đồng hồ chết tại một vài diểm).
   Trung Tâm Nhận Thay Dây Curoa, Thay Bi Bạc Của Máy Sấy FAGOR ( Lắp Đặt Miến Phí ).  Ngoài ra trung tâm còn nhận sửa tất cả các sản phẩm điện máy FAGOR khác như: máy giặt, lò vi sóng, máy sấy, hút mùi, tủ lạnh … NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM BẢO HÀNH FAGOR: Tìm rõ nguyên nhân phát sinh hư hỏng – Xử lý triệt để. Làm việc nhanh chóng và hiệu quả. Tác phong công việc chuyên nghiệp, ngăn nắp, sạch sẽ. Ứng xử lễ phép với khách hàng, với sản phẩm nhẹ nhàng cẩn thận. Đảm bảo an toàn nao động trong suốt quá trình làm việc. Kết thúc công việc đúng hẹn. Thay thế linh kiện chính hãng. Trả lại quý khách phụ tùng cũ Viết giấy bảo hành phần việc đã làm. Phục vụ 24/24 – không ngại xa CAM KẾT lấy chữ TÍN đặt lên hàng đầu QUY TRÌNH SỬA MÁY SẤY TẠI TRUNG TÂM BẢO HÀNH MÁY SẤY FAGOR: Khách hàng gọi đến trung tâm bảo hành báo máy sấy FAGOR gặp sự cố hư hỏng, yêu cầu dịch vụ sửa chữa. Nhân viên trung tâm tiếp nhận thông tin của quý khách về hư hỏng của sản phẩm, sau đó chuyển đến bộ phận kỹ thuật của trung tâm. Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận thông tin, đến tận nhà quý khách để kiểm tra trong vòng 30 phút. Thợ kỹ thuật tiến hành sửa chữa máy sấy ngay sau khi quý khách đã đồng ý. Thợ kỹ thuật bàn giao cho quý khách, hướng dẫn quý khách cách sử dụng sau khi đã sửa chữa xong. Chúng tôi cam kết mang tới dịch vụ uy tín, chất lượng trước cũng như sau khi khách hàng sửa chữa và bảo hành máy sấy FAGOR tại trung tâm. Hãy tham gia dịch vụ sửa chữa máy sấy quần áo của chúng tôi ngay hôm nay để có được sự chăm sóc tận tình nhất. Khi cần hãy gọi: phục vụ cả ngày lễ tết 24/7) Quý khách hàng đang sử dụng máy sấy FAGOR và các sản phẩm điện máy FAGOR khác, khi gặp sự cố hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ gần nhất
   Mọi Chi Tiết Liên Hệ Website: Trung Tâm Bảo Hành Máy Sấy Fagor Tại Đây.
   CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH FAGOR TẠI HÀ NỘI   CS1 : 99 HAI BÀ TRƯNG - (024)62.600.689 

   CS2 : 62 NGUYỄN KHÁNH TOÀN - (024)62.600.698 

   CS3 : 398 NGUYỄN TRÃI - (024)62.600 639 

   CS4 : 85 TÔN ĐỨC THẮNG - 0983 953 088

   CS5 : 107 THÁI HÀ - (024)62.600.693

   CS6 : K9 BÁCH KHOA – 0966 389 833 

   CS7 : 267 HOÀNG HOA THÁM - (024)62.979.563

   CS8 : 27 PHÙNG HƯNG - (024)62.966.953

   CS9 : 135 NGỌC LÂM - 0983 635 385           *** RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG ***   trung tâm bảo hành máy sấy Fagor tại hà nội, sua may say Fagor tai ha noi, trung tâm bảo hành máy sấy quần áo fagor, trạm bảo hành máy sấy fagor, trung tâm sửa chữa máy sấy fagor tại hà nội, trung tam sua chua may say fagor, sửa máy sấy quần áo fagor tại nhà, sửa máy sấy fagor, sua may say Fagor tai nha, trung tam bao hanh may say Fagor tai ha noi, bảo hành máy sấy fagor,  www.baohanhdienmayhanoi.vn
  • Trung Tâm Bảo Hành Máy Sấy Us-Fba Tại Hà Nội       Trung Tâm Bảo Hành Us-Fba chính hãng tại Hà Nội. Được sự uỷ quyền chính thức của nhãn hàng Us-Fba Việt Nam bao gồm các sản phẩm GIA DỤNG ĐIỆN MÁY, ĐIỆN LẠNH. Chuyên bảo hành & sửa chữa máy sấy Us-Fba uy tín nhất tại Hà Nội. Quý khách hàng đang sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu Us-Fba xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Uy tín chất lượng giá cả phải chẳng, linh kiện chính hãng Us-Fba.     Trung tâm bảo hành Us-Fba tại Hà Nội với đội ngũ thợ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp, năng động, có tay nghề chuyên môn cao cung cấp một dịch vụ chất lượng, giá dịch vụ tốt nhất cho quý khách.   TRUNG TÂM BẢO US-FBA KHẮC PHỤC MỌI SỰ CỐ HƯ HỎNG CỦA MÁY SẤY US-FBA: -  Sửa chữa thay thế dây curoa, máy sấy Us-Fba đứt dây curoa.   -  Sửa chữa thay thế tụ, máy sấy Us-Fba hỏng tụ.   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba hỏng mạch.   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba mất nguồn không hoạt động.   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba có đèn báo nguồn nhưng không hoạt động.   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba liệt toàn bộ phím bấm.   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba chạy rung, lắc.   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba quay nhưng không nóng.   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba cơ hư núm vặn, time điều khiển.   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba sấy không khô.   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba không quay .   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba chạy được lúc thì báo lỗi.   -  Sửa chữa khắc phục máy sấy Us-Fba chạy đến một điểm thì dừng vặn qua thì chạy tiếp (đồng hồ chết tại một vài diểm).   Trung Tâm Nhận Thay Dây Curoa, Thay Bi Bạc Của Máy Sấy Us-Fba (Lắp Đặt Miến Phí).   NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM BẢO HÀNH US-FBA: Tìm rõ nguyên nhân phát sinh hư hỏng – Xử lý triệt để.   Làm việc nhanh chóng và hiệu quả.   Tác phong công việc chuyên nghiệp, ngăn nắp, sạch sẽ.   Ứng xử lễ phép với khách hàng, với sản phẩm nhẹ nhàng cẩn thận.   Đảm bảo an toàn nao động trong suốt quá trình làm việc.   Kết thúc công việc đúng hẹn.   Thay thế linh kiện chính hãng. Trả lại quý khách phụ tùng cũ   Viết giấy bảo hành phần việc đã làm.   Phục vụ 24/24 – không ngại xa   CAM KẾT lấy chữ TÍN đặt lên hàng đầu   QUY TRÌNH SỬA MÁY SẤY TẠI TRUNG TÂM BẢO HÀNH MÁY SẤY US-FBA: -  Khách hàng gọi đến trung tâm bảo hành báo máy sấy Us-Fba gặp sự cố hư hỏng, yêu cầu dịch vụ sửa chữa. Nhân viên trung tâm tiếp nhận thông tin của quý khách về hư hỏng của sản phẩm, sau đó chuyển đến bộ phận kỹ thuật của trung tâm.   -  Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận thông tin, đến tận nhà quý khách để kiểm tra trong vòng 30 phút.   -  Sau khi kiểm tra tình trạng hư hỏng của máy sấy Us-Fba, thợ kỹ thuật báo cho quý khách phương án sửa chữa, khắc phục, báo giá linh kiện thay thế.   -  Thợ kỹ thuật tiến hành sửa chữa máy sấy ngay sau khi quý khách đã đồng ý.   -  Thợ kỹ thuật bàn giao cho quý khách, hướng dẫn quý khách cách sử dụng sau khi đã sửa chữa xong.   -  Viết giấy bảo hành theo mẫu trung tâm về hư hỏng sửa chữa và linh kiện đã thay thế cho sản phẩm.   -  Trường hợp phải mang mạch máy sấy Us-Fba hoặc linh kiện của máy sấy về trung tâm để sửa chữa, kỹ thuật viên phải viết giấy biên nhận cho khách hàng và hẹn ngày giao khi đã sửa chữa xong.   Chúng tôi cam kết mang tới dịch vụ uy tín, chất lượng trước cũng như sau khi khách hàng sửa chữa và bảo hành máy sấy Us-Fba tại trung tâm.   Hãy tham gia dịch vụ sửa chữa máy sấy quần áo của chúng tôi ngay hôm nay để có được sự chăm sóc tận tình nhất.   Khi cần hãy gọi: phục vụ cả ngày lễ tết 24/7)   Quý khách hàng đang sử dụng máy sấy Us-Fba và các sản phẩm điện máy Us-Fba khác, khi gặp sự cố hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ gần nhất  
   Mọi Chi Tiết Liên Hệ Website: Trung Tâm Bảo Hành Máy sấy Us- Fba Tại Đây  
   CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH US-FBA TẠI HÀ NỘI     CS1 : 99 HAI BÀ TRƯNG - (024)62.600.689 

   CS2 : 62 NGUYỄN KHÁNH TOÀN - (024)62.600.698 

   CS3 : 398 NGUYỄN TRÃI - (024)62.600 639 

   CS4 : 85 TÔN ĐỨC THẮNG - 0983 953 088

   CS5 : 107 THÁI HÀ - (024)62.600.693

   CS6 : K9 BÁCH KHOA – 0966 389 833 

   CS7 : 267 HOÀNG HOA THÁM - (024)62.979.563

   CS8 : 27 PHÙNG HƯNG - (024)62.966.953

   CS9 : 135 NGỌC LÂM - 0983 635 385       *** RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG ***   trung tâm bảo hành máy sấy Us-Fba tại hà nội, sua may say Us-Fba tai ha noi, sua may say Us-Fba tai nha, trung tam bao hanh may say Us-Fba tai ha noi,  bảo hành máy sấy Us-Fba, bao hanh may say Us-Fba, máy sấy Us-Fba,sửa máy sấy fba tại nhà, trung tâm bảo hành máy sấy fba,  trung tâm bảo hành máy sấy Us-Fba tại hà nội, www.baohanhdienmayhanoi.vn
  • Trung Tâm Bảo Hành Máy Sấy General Tại Hà Nội         Khi thời tiết mưa nồm ẩm ướt, hay gia đình quý khách không có không gian thoáng để phơi quần áo thì máy sấy quần áo là lựa chọn số một giúp quý khách có được những bộ quần áo khô và thơm tho. Nhưng không phải lúc nào máy sấy quần áo cũng hoạt động ổn định nó cũng phát sinh những hư hỏng. Máy Sấy GENERAL của hãng chúng tôi cũng vậy trải qua một quá trình dài sử dụng một hôm nào đó quý khách cho quần áo vào nhưng bật lên máy không chạy hay sấy không khô, sấy lâu khô…..      Khi đó quý khách hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi Trung Tâm Bảo Hành  Máy Sấy General Tại Hà Nội . Được sự uỷ quyền chính thức của nhãn hàng GENERAL Việt Nam bao gồm các sản phẩm GIA DỤNG ĐIỆN MÁY, ĐIỆN LẠNH. Chuyên bảo hành & sửa chữa máy sấy GENERAL uy tín nhất tại Hà Nội. Quý khách hàng đang sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu GENERAL xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Uy tín chất lượng giá cả phải chẳng, linh kiện chính hãng GENERAL.     Trung tâm bảo hành GENERAL tại Hà Nội với đội ngũ thợ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp, năng động, có tay nghề chuyên môn cao cung cấp một dịch vụ sửa máy sấy General tại nhà chất lượng, giá dịch vụ tốt nhất cho quý khách.   TRUNG TÂM BẢO GENERAL KHẮC PHỤC MỌI SỰ CỐ HƯ HỎNG CỦA MÁY SẤY GENERAL: ·  Sửa chữa máy sấy General mất nguồn không hoạt động.   ·  Sửa chữa máy sấy General có đèn báo nguồn nhưng không hoạt động.   ·  Sửa chữa máy sấy General liệt toàn bộ phím bấm.   ·  Sửa chữa máy sấy General chạy rung, lắc.   ·  Sửa chữa máy sấy General quay lồng nhưng không nóng.   ·  Sửa chữa máy sấy General cơ hư núm vặn, time điều khiển.   ·  Sửa chữa khắc phục máy sấy General báo lỗi, chớp đèn mạch điều khiển điện tử.   ·  Sửa chữa khắc phục máy sấy General chập điện nhảy CB.   ·  Sửa chữa máy sấy General sấy không khô.   ·  Sửa chữa máy sấy General không quay lồng.   ·  Sửa chữa máy sấy General chạy gây tiếng ồn lớn, chạy yếu.   ·  Sửa chữa máy sấy General chạy không hết tru trình.   ·  Sửa chữa khắc phục máy sấy General sấy khi sấy quần áo bị rách.   ·  Sửa chữa khắc phục máy sấy General sấy lâu khô hơn bình thường.   ·  Sửa chữa khắc phục máy sấy General chạy được lúc thì báo lỗi.   ·  Sửa chữa khắc phục máy sấy General chạy đến một điểm thì dừng vặn qua thì chạy tiếp (đồng hồ chết tại một vài diểm).   ·  Sửa chữa khắc phục máy sấy General đồng hồ chập chờn lúc chạy lúc không.   * Trung Tâm Nhận Thay Dây Curoa, Thay Bi Bạc Của Máy Sấy General ( Lắp Đặt Miến Phí ).        Ngoài ra trung tâm còn nhận sửa tất cả các sản phẩm điện máy GENERAL khác như: máy giặt, lò vi sóng, máy sấy, điều hòa,   NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM BẢO HÀNH GENERAL: Tìm rõ nguyên nhân phát sinh hư hỏng – Xử lý triệt để.   Làm việc nhanh chóng và hiệu quả.   Tác phong công việc chuyên nghiệp, ngăn nắp, sạch sẽ.   Ứng xử lễ phép với khách hàng, với sản phẩm nhẹ nhàng cẩn thận.   Đảm bảo an toàn nao động trong suốt quá trình làm việc.   Kết thúc công việc đúng hẹn.   Thay thế linh kiện chính hãng. Trả lại quý khách phụ tùng cũ   Viết giấy bảo hành phần việc đã làm.   Phục vụ 24/24 – không ngại xa   CAM KẾT lấy chữ TÍN đặt lên hàng đầu   QUY TRÌNH SỬA MÁY SẤY TẠI TRUNG TÂM BẢO HÀNH MÁY SẤY GENERAL: Khách hàng gọi đến trung tâm bảo hành báo máy sấy GENERAL gặp sự cố hư hỏng, yêu cầu dịch vụ sửa chữa. Nhân viên trung tâm tiếp nhận thông tin của quý khách về hư hỏng của sản phẩm, sau đó chuyển đến bộ phận kỹ thuật của trung tâm.   Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận thông tin, đến tận nhà quý khách để kiểm tra trong vòng 30 phút.   Sau khi kiểm tra tình trạng hư hỏng của máy sấy GENERAL, thợ kỹ thuật báo cho quý khách phương án sửa chữa, khắc phục, báo giá linh kiện thay thế.   Thợ kỹ thuật tiến hành sửa chữa máy sấy ngay sau khi quý khách đã đồng ý.   Thợ kỹ thuật bàn giao cho quý khách, hướng dẫn quý khách cách sử dụng sau khi đã sửa chữa xong.   Viết giấy bảo hành theo mẫu trung tâm về hư hỏng sửa chữa và linh kiện đã thay thế cho sản phẩm.   Trường hợp phải mang mạch máy sấy GENERAL hoặc linh kiện của máy sấy về trung tâm để sửa chữa, kỹ thuật viên phải viết giấy biên nhận cho khách hàng và hẹn ngày giao khi đã sửa chữa xong.   Chúng tôi cam kết mang tới dịch vụ uy tín, chất lượng trước cũng như sau khi khách hàng sửa chữa và bảo hành máy sấy GENERAL tại trung tâm.   Hãy tham gia dịch vụ sửa chữa máy sấy quần áo của chúng tôi ngay hôm nay để có được sự chăm sóc tận tình nhất.   Khi cần hãy gọi: phục vụ cả ngày lễ tết 24/7)   Quý khách hàng đang sử dụng máy sấy GENERAL và các sản phẩm điện máy GENERAL khi gặp sự cố hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ gần nhất
       Mọi Chi Tiết Liên Hệ : Trung Tâm Bảo Hành Máy Sấy General Tại Đây
       CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH GENERAL TẠI HÀ NỘI CS1 : 99 HAI BÀ TRƯNG - (024)62.600.689

   CS2 : 62 NGUYỄN KHÁNH TOÀN - (024)62.600.698

   CS3 : 398 NGUYỄN TRÃI - (024)62.600 639

   CS4 : 85 TÔN ĐỨC THẮNG - 0983 953 088

   CS5 : 107 THÁI HÀ - (024)62.600.693

   CS6 : K9 BÁCH KHOA - 0966 389 833

   CS7 : 267 HOÀNG HOA THÁM - (024)62.979.563

   CS8 : 27 PHÙNG HƯNG - (024)62.966.953

   CS9 : 135 NGỌC LÂM - 0983 635 385       *** RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG ***   Trung tâm bảo hành máy sấy General tại hà nội, sua may say General tai ha noi, trạm bảo hành máy sấy general tại hà nội, trung tâm bảo hành máy sấy general tại hà nội, trung tâm sửa chữa máy sấy general tại hà nội, trung tam bao hanh may say general tai ha noi, tram bao hanh may say general tai ha noi, bao hanh may say general, sua may say General tai nha, trung tam bao hanh may say General tai ha noi, sửa máy sấy general tại nhà, sửa máy sấy general tại hà nội, bảo hành máy sấy general,www.baohanhdienmayhanoi.vn
 • Thống kê thành viên

  • Thành viên
   32.857
  • Online đông nhất
   8.788

  Thành viên mới nhất
  lehuong250525
  Gia nhập
 • Đang trực tuyến (Xem danh sách đầy đủ)