Khanh PhoNui

anh em tennis kontum

86 bài viết trong chủ đề này

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

ANH EM TENNIS KONTOM ĐIỂM DANH Ở ĐÂY NHÉ

1/ a son ngnn(775),

2/ maiden kt (750),

3/ long ca (750),

4/ a an ngnn(735),

5/ Tuan anh ca (735)

6/ cao ky kt (735),

7/ đạo gialy(735) ,

8/ son sex (735)

9/ viet anh ca (735),

10 a san ca( 735),

11/ nhan kt(735),

12/ ty nat kt (735),

13/ a tuan bacsy ( 725),

14/ giap dl Klum (725),

15/ son choc (725),

16/ chu quan ttkt (725),

17/ a luat kt (725),

18/ viet huy ca (700),

19/ cuong dich kt (700),

20/ dung dl kt (700),

21/ a luând ng hang (700),

22/ quan 79 (700),

23/ a quanh ca (700),

24/ phong thuy dien (700),

25/ tri coi kt(700),

26/ toan dl kt (700),

27/ nam hoi kt (675),

28/ hung coi kt(675)

29/ tien dung ca (650),

30/ mai nho kt (650)

31/ a xuan ngoc hoi (650),

32/ hau kt(635),

33/ hanh ngoc hoi (625),

34/ thua n 79 (625),

Điểm xanh (có nick đậm, xanh lá cây)và điểm đề xuất tháng 12/2015

[TABLE]

[TR]

[TD=class: xl66]TT

[/TD]

[TD=class: xl66, width: 164]Tên[/TD]

[TD=class: xl66, width: 164]Nick[/TD]

[TD=class: xl66, width: 94, align: center]Điểm đề xuất T12

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]1[/TD]

[TD=class: xl67] [/TD]

[TD=class: xl67]Khanh PhoNui[/TD]

[TD=class: xl67]825[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]2[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]Khánh CAKT[/TD]

[TD=class: xl66]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]3[/TD]

[TD=class: xl67]a son ngnn[/TD]

[TD=class: xl67] [/TD]

[TD=class: xl67]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]4[/TD]

[TD=class: xl66]maiden kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]5[/TD]

[TD=class: xl66]long ca [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]6[/TD]

[TD=class: xl66] a an ngnn[/TD]

[TD=class: xl66]An.Agribankkt[/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]7[/TD]

[TD=class: xl66]Tuan anh ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]8[/TD]

[TD=class: xl66]cao ky kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]9[/TD]

[TD=class: xl67]đạo gialy[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]10[/TD]

[TD=class: xl66]son sex[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]11[/TD]

[TD=class: xl66]viet anh ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]12[/TD]

[TD=class: xl66]a san ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]13[/TD]

[TD=class: xl67]nhan kt[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]14[/TD]

[TD=class: xl66] ty nat kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]15[/TD]

[TD=class: xl66]a tuan bacsy[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]16[/TD]

[TD=class: xl67]giap dl Klum[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]17[/TD]

[TD=class: xl66]son choc[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]18[/TD]

[TD=class: xl66] chu quan ttkt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]19[/TD]

[TD=class: xl66]a luat kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]20[/TD]

[TD=class: xl66]viet huy ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]21[/TD]

[TD=class: xl66]cuong dich kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]22[/TD]

[TD=class: xl66] dung dl kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]23[/TD]

[TD=class: xl66]a luând ng hang[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]24[/TD]

[TD=class: xl66] quan 79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]25[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66] a quanh ca[/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]26[/TD]

[TD=class: xl66]phong thuy dien[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]27[/TD]

[TD=class: xl67]tri coi kt[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]28[/TD]

[TD=class: xl66]toan dl kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]29[/TD]

[TD=class: xl66] nam hoi kt [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]30[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]Hoan Tran[/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]31[/TD]

[TD=class: xl66] hung coi kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]32[/TD]

[TD=class: xl66]tien dung ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]33[/TD]

[TD=class: xl66] mai nho kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]34[/TD]

[TD=class: xl66]a xuan ngoc hoi[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]35[/TD]

[TD=class: xl66]hau kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]36[/TD]

[TD=class: xl66] hanh ngoc hoi[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]37[/TD]

[TD=class: xl66] thua n 79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]38[/TD]

[TD=class: xl66] [/TD]

[TD=class: xl66]thạch djoko[/TD]

[TD=class: xl66]600[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]39[/TD]

[TD=class: xl66] [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]40[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]41[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]42[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]43[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]44[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]45[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]46[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]47[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]48[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]49[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]50[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]51[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]52[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]53[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]54[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]55[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]56[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]57[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]58[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]59[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]60[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]61[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]62[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]63[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]64[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]65[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]66[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]67[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]68[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]69[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]70[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]71[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]72[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]73[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]74[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]75[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]76[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]77[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]78[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]80[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]81[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]82[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]83[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]84[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]85[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl67]86[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]87[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]88[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]89[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]90[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]91[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]92[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl68]93[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]94[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]95[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]96[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: xl66]97[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Được chỉnh sửa bởi Khanh PhoNui
cap nhat điểm
5 people like this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

ủa có cái ben ni mà: http://viettennis.net/diendan/mien-trung-f12/hoi-tennis-f-t-kon-tum-4191/

Chào AE Tennis Kontom,

Đây là bảng điểm đề xuất của anh em qua giải đấu vừa qua. Do phải chấm trình với lượng động viên quá lớn nên có thể có sự nhầm lẫn về tên. Nếu anh em nào thấy có sự nhầm lẫn thì báo ngay lại để BQT điều chỉnh kịp thời.

[TABLE=class: grid, width: 550]

[TR]

[TD=align: center]TT[/TD]

[TD=align: center]HọTên/Nick[/TD]

[TD=align: center]Điểm đề xuất[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]1[/TD]

[TD=align: left]Minh(Đăk Hà)[/TD]

[TD=align: right]925[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]2[/TD]

[TD=align: left]Nhựt (Gia lai)[/TD]

[TD=align: right]875[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]3[/TD]

[TD=align: left]Tuyên (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]850[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]4[/TD]

[TD=align: left]Khánh (CA)[/TD]

[TD=align: right]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]5[/TD]

[TD=align: left]Danh (Gia lai)[/TD]

[TD=align: right]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]6[/TD]

[TD=align: left]Trung (30-4)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]7[/TD]

[TD=align: left]Sơn (Agr)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]8[/TD]

[TD=align: left]Hùng (CA GT)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]9[/TD]

[TD=align: left]long công an[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]10[/TD]

[TD=align: left]Đạo (Tỉnh đội)[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]11[/TD]

[TD=align: left]Sơn (T.Điện)[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]12[/TD]

[TD=align: left]Liên[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]13[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Tuấn Anh[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]14[/TD]

[TD=align: left]Phong (Tỉnh đội)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]15[/TD]

[TD=align: left]Việt Anh (CA)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]16[/TD]

[TD=align: left]Sảng[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]17[/TD]

[TD=align: left]Hòa (Thủy điện)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]18[/TD]

[TD=align: left]Nghị (Thủy điện)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]19[/TD]

[TD=align: left]Tuấn Bsy[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]20[/TD]

[TD=align: left]Nhàn (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]21[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Trung Thành (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]22[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Minh Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]23[/TD]

[TD=align: left]Lê Hiếu Trung (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]24[/TD]

[TD=align: left]Chính (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]25[/TD]

[TD=align: left]Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]26[/TD]

[TD=align: left]An (Agr)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]27[/TD]

[TD=align: left]Mai (BĐ)[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]28[/TD]

[TD=align: left]Lý (cấp nước)[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]29[/TD]

[TD=align: left]tri còi[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]30[/TD]

[TD=align: left]Cương dích[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]31[/TD]

[TD=align: left]Lê Đình Giáp (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]32[/TD]

[TD=align: left]Bùi Đình Sỹ (AGB)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]33[/TD]

[TD=align: left]Giang (CA)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]34[/TD]

[TD=align: left]Bá (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]35[/TD]

[TD=align: left] Nam (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]36[/TD]

[TD=align: left]Bùi sỹ Toàn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]37[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Đình Chiểu(CA)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]38[/TD]

[TD=align: left]Lượm (AGB)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]39[/TD]

[TD=align: left]Phương (AGB)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]40[/TD]

[TD=align: left]Lưu (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]41[/TD]

[TD=align: left]Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]42[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn ái Chí (CA)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]43[/TD]

[TD=align: left]Lê Hồng Quảng (30-4)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]44[/TD]

[TD=align: left]Nam (CA)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]45[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Xuân Thanh (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]46[/TD]

[TD=align: left] Liên (KPL)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]47[/TD]

[TD=align: left]Trường Đăk Hà[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]48[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Diên Hùng (CA)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]49[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Thuận (30-4)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]50[/TD]

[TD=align: left]Ninh Thành Nam (BPhong)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]51[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Hải (BPhong)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]52[/TD]

[TD=align: left]Trường (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]53[/TD]

[TD=align: left]Tuấn (T.Điện)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]54[/TD]

[TD=align: left]Hòa (S.10)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]55[/TD]

[TD=align: left]Dũng (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]56[/TD]

[TD=align: left]Hùng (CA)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]57[/TD]

[TD=align: left]Tưởng (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]58[/TD]

[TD=align: left]Lũy (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]59[/TD]

[TD=align: left]Sang (CA)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]60[/TD]

[TD=align: left] Lịch (S.10)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]61[/TD]

[TD=align: left]Đức (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]62[/TD]

[TD=align: left]Bảng (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]63[/TD]

[TD=align: left]Thảo (CA)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]64[/TD]

[TD=align: left]Hoài (cấp nước)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]65[/TD]

[TD=align: left]Chí (KPL)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]66[/TD]

[TD=align: left]Hoàng[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]67[/TD]

[TD=align: left]Võ HồngThủy (AGB)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]68[/TD]

[TD=align: left]Thái (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]69[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Xuân (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]70[/TD]

[TD=align: left] Phương (30-4)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]71[/TD]

[TD=align: left]Hưng (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]72[/TD]

[TD=align: left]Diện[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]73[/TD]

[TD=align: left]Thanh[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]74[/TD]

[TD=align: left]Hận (KPL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]75[/TD]

[TD=align: left]Phùng (BĐ)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]76[/TD]

[TD=align: left]Thanh (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]77[/TD]

[TD=align: left]Cương (CHQS[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]78[/TD]

[TD=align: left]Phương (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]79[/TD]

[TD=align: left]Trí (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]80[/TD]

[TD=align: left]Đăng (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]81[/TD]

[TD=align: left]Tuấn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]82[/TD]

[TD=align: left]Luân[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]83[/TD]

[TD=align: left]Hoàng râu[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]84[/TD]

[TD=align: left] Sơn (CA)[/TD]

[TD=align: right]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]85[/TD]

[TD=align: left] Sơn (CA)[/TD]

[TD=align: right]635[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]86[/TD]

[TD=align: left]Toàn (CA)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]87[/TD]

[TD=align: left]Minh (KPL)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]88[/TD]

[TD=align: left]Toàn (em An)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]89[/TD]

[TD=align: left]thạch djoko[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Chúc phong trào tennis Kontom ngày một lớn mạnh.

Được chỉnh sửa bởi Hoangvuvo

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Khanh phonui có phải là a khanh bên đl kontum hay là khánh bên ca vậy???

2 people like this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anh em tennis kon tum vào đây điểm danh nhé..

Khanh đề xuất điểm cho ae kontum nhé

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Chờ sau giải tổng hợp điểm của BCT và Khanhphonui rồi mới nên up điểm đề xuất Hoàng.

Được chỉnh sửa bởi paragame

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chờ sau giải tổng hợp điểm của BCT và Khanhphonui rồi mới nên up điểm đề xuất Hoàng.

Ae tham gia giải đl k.tum hạng b có được xếp điểm k vạy?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anh em tennis kon tum vào đây điểm danh nhé..

1/ Khanh phonui - 825 (đỏ)

2/ Khánh CAKT - 800 (đỏ)

3/ Hoan Tran - 625 (đỏ)

4/ thạch djoko -

5/ Thành tỉnh đội

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ae tham gia giải đl k.tum hạng b có được xếp điểm k vạy?

Có hết anh. Sau giải sẽ Khanh phonui sẽ post điểm các ae KT lên thớt này.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Có hết anh. Sau giải sẽ Khanh phonui sẽ post điểm các ae KT lên thớt này.

Vậy hả, Thank!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chưa có kết quả xếp điểm hả Khanh?

(Hòa ialy)

Chờ ae ĐN tổng hợp lại rồi post điểm đề xuất lên cho ae kontum sau anh nhé:D

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Vậy hả, Thank!

Em mới chơi ma cho e 7xi75 thi e đánh với ai. Cho e xin 6xi75 thôi. Thỉnh cầu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

HÌNH ẢNH TENNIS KONTUM

1E2C3ACE-6B37-49A5-BD41-D2E80EFB3DB6_zpsqkoy9s7r.jpg

C6678289-0937-436A-A45C-9E494F20F5C4_zpsz2s1rzjw.jpg

0A5BCFC4-2D27-41CD-BD48-6089501D684E_zpslekqpky1.jpg

A98F8DD3-A2C3-4814-865C-EEC999968A8B_zpsdofxrske.jpg

E4131C11-F7C6-44D5-90AD-E71456E10A6B_zpsci70d8yc.jpg

455B461C-E34E-4B02-9CE1-A809ED0A865C_zps8mqxalzh.jpg9A347511-A642-4F3E-AA0D-7DBF9B883CAF_zpsnnb0fbwo.jpg

0A5BCFC4-2D27-41CD-BD48-6089501D684E_zpslekqpky1.jpg

Được chỉnh sửa bởi Hoangvuvo
1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Vậy hả, Thank!

Bảng điểm sẽ được up trong vài ngày đến

Được chỉnh sửa bởi paragame

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đây là điểm đề xuất thôi, khi nào thì có điểm chính thức vậy, Úp cho se xem nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Đây là điểm đề xuất thôi, khi nào thì có điểm chính thức vậy, Úp cho se xem nhé

Các bác ráng chờ cho vài ngày nữa nhé. Bảng điểm trên chỉ đè xuất theo từng cá nhân chấm trình thôi. Đang chờ kết quả của Khanh và Khánh sẽ tổng hợp lại rồi thông báo chính thức sau.

P/S: Sorry bác Thanh _tdoi. Em tạm xóa bảng điểm trên chờ bảng điểm tổng hợp sẽ thông báo luôn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

happy new year !

Chúc các ae một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nhé.

31/12/2014

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VỚI NHIỀU THÀNH CÔNG RỰC RỠ!

imagejpg1_zpsf178c49e.jpg

1 person likes this

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sao lâu úp điểm ae KTUM vậy chú Khanh?

Đã gữi mail cho Khanh rồi a, Khanh nói sẻ up lên sớm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now