anh em tennis kontum

Khanh PhoNui

Thành viên mới
Điểm đôi: 790
Tham gia
Thích
19
#1
ANH EM TENNIS KONTOM ĐIỂM DANH Ở ĐÂY NHÉ

1/ a son ngnn(775),

2/ maiden kt (750),

3/ long ca (750),

4/ a an ngnn(735),

5/ Tuan anh ca (735)

6/ cao ky kt (735),

7/ đạo gialy(735) ,

8/ son sex (735)

9/ viet anh ca (735),

10 a san ca( 735),

11/ nhan kt(735),

12/ ty nat kt (735),

13/ a tuan bacsy ( 725),

14/ giap dl Klum (725),

15/ son choc (725),

16/ chu quan ttkt (725),

17/ a luat kt (725),

18/ viet huy ca (700),

19/ cuong dich kt (700),

20/ dung dl kt (700),

21/ a luând ng hang (700),

22/ quan 79 (700),

23/ a quanh ca (700),

24/ phong thuy dien (700),

25/ tri coi kt(700),

26/ toan dl kt (700),

27/ nam hoi kt (675),

28/ hung coi kt(675)

29/ tien dung ca (650),

30/ mai nho kt (650)

31/ a xuan ngoc hoi (650),

32/ hau kt(635),

33/ hanh ngoc hoi (625),

34/ thua n 79 (625),

Điểm xanh (có nick đậm, xanh lá cây)và điểm đề xuất tháng 12/2015

TTTênNickĐiểm đề xuất T12825800675

[TD=class: xl66]

[/TD]

[TD=class: xl66, width: 164]

[/TD]

[TD=class: xl66, width: 164]

[/TD]

[TD=class: xl66, width: 94, align: center]

[/TD]

[TD=class: xl67]1[/TD]

[TD=class: xl67] [/TD]

[TD=class: xl67]Khanh PhoNui[/TD]

[TD=class: xl67]

[/TD]

[TD=class: xl66]2[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]Khánh CAKT[/TD]

[TD=class: xl66]

[/TD]

[TD=class: xl67]3[/TD]

[TD=class: xl67]a son ngnn[/TD]

[TD=class: xl67] [/TD]

[TD=class: xl67]775[/TD]

[TD=class: xl66]4[/TD]

[TD=class: xl66]maiden kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]750[/TD]

[TD=class: xl66]5[/TD]

[TD=class: xl66]long ca [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]750[/TD]

[TD=class: xl66]6[/TD]

[TD=class: xl66] a an ngnn[/TD]

[TD=class: xl66]An.Agribankkt[/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[TD=class: xl66]7[/TD]

[TD=class: xl66]Tuan anh ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[TD=class: xl66]8[/TD]

[TD=class: xl66]cao ky kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[TD=class: xl67]9[/TD]

[TD=class: xl67]đạo gialy[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]735[/TD]

[TD=class: xl66]10[/TD]

[TD=class: xl66]son sex[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[TD=class: xl66]11[/TD]

[TD=class: xl66]viet anh ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[TD=class: xl66]12[/TD]

[TD=class: xl66]a san ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[TD=class: xl67]13[/TD]

[TD=class: xl67]nhan kt[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]735[/TD]

[TD=class: xl66]14[/TD]

[TD=class: xl66] ty nat kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]735[/TD]

[TD=class: xl66]15[/TD]

[TD=class: xl66]a tuan bacsy[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[TD=class: xl67]16[/TD]

[TD=class: xl67]giap dl Klum[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]725[/TD]

[TD=class: xl66]17[/TD]

[TD=class: xl66]son choc[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[TD=class: xl66]18[/TD]

[TD=class: xl66] chu quan ttkt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[TD=class: xl66]19[/TD]

[TD=class: xl66]a luat kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]725[/TD]

[TD=class: xl66]20[/TD]

[TD=class: xl66]viet huy ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[TD=class: xl66]21[/TD]

[TD=class: xl66]cuong dich kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[TD=class: xl66]22[/TD]

[TD=class: xl66] dung dl kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[TD=class: xl66]23[/TD]

[TD=class: xl66]a luând ng hang[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[TD=class: xl66]24[/TD]

[TD=class: xl66] quan 79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[TD=class: xl66]25[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66] a quanh ca[/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[TD=class: xl66]26[/TD]

[TD=class: xl66]phong thuy dien[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[TD=class: xl67]27[/TD]

[TD=class: xl67]tri coi kt[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]700[/TD]

[TD=class: xl66]28[/TD]

[TD=class: xl66]toan dl kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]700[/TD]

[TD=class: xl66]29[/TD]

[TD=class: xl66] nam hoi kt [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[TD=class: xl66]30[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]Hoan Tran[/TD]

[TD=class: xl66]

[/TD]

[TD=class: xl66]31[/TD]

[TD=class: xl66] hung coi kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]675[/TD]

[TD=class: xl66]32[/TD]

[TD=class: xl66]tien dung ca[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[TD=class: xl66]33[/TD]

[TD=class: xl66] mai nho kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[TD=class: xl66]34[/TD]

[TD=class: xl66]a xuan ngoc hoi[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]650[/TD]

[TD=class: xl66]35[/TD]

[TD=class: xl66]hau kt[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]635[/TD]

[TD=class: xl66]36[/TD]

[TD=class: xl66] hanh ngoc hoi[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]625[/TD]

[TD=class: xl66]37[/TD]

[TD=class: xl66] thua n 79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]625[/TD]

[TD=class: xl66]38[/TD]

[TD=class: xl66] [/TD]

[TD=class: xl66]thạch djoko[/TD]

[TD=class: xl66]600[/TD]

[TD=class: xl66]39[/TD]

[TD=class: xl66] [/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]40[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]41[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]42[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]43[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]44[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]45[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]46[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]47[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]48[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]49[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]50[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]51[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]52[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]53[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]54[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]55[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl67]56[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67]57[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl66]58[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl67]59[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl66]60[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]61[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]62[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]63[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]64[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]65[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]66[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]67[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]68[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]69[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]70[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]71[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]72[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]73[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]74[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]75[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]76[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]77[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]78[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]79[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]80[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]81[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]82[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]83[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]84[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]85[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl67]86[/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl67][/TD]

[TD=class: xl68]87[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68]88[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68]89[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68]90[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68]91[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68]92[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68]93[/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl68][/TD]

[TD=class: xl66]94[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]95[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]96[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66]97[/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

[TD=class: xl66][/TD]

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Novakcin

Moderator Đà Nẵng
Thành viên BQT
Mod
Điểm đôi: 610
Tham gia
Thích
136
#3
ủa có cái ben ni mà: http://viettennis.net/diendan/mien-trung-f12/hoi-tennis-f-t-kon-tum-4191/

Chào AE Tennis Kontom,

Đây là bảng điểm đề xuất của anh em qua giải đấu vừa qua. Do phải chấm trình với lượng động viên quá lớn nên có thể có sự nhầm lẫn về tên. Nếu anh em nào thấy có sự nhầm lẫn thì báo ngay lại để BQT điều chỉnh kịp thời.

TTHọTên/NickĐiểm đề xuất

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: right]1[/TD]

[TD=align: left]Minh(Đăk Hà)[/TD]

[TD=align: right]925[/TD]

[TD=align: right]2[/TD]

[TD=align: left]Nhựt (Gia lai)[/TD]

[TD=align: right]875[/TD]

[TD=align: right]3[/TD]

[TD=align: left]Tuyên (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]850[/TD]

[TD=align: right]4[/TD]

[TD=align: left]Khánh (CA)[/TD]

[TD=align: right]800[/TD]

[TD=align: right]5[/TD]

[TD=align: left]Danh (Gia lai)[/TD]

[TD=align: right]800[/TD]

[TD=align: right]6[/TD]

[TD=align: left]Trung (30-4)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[TD=align: right]7[/TD]

[TD=align: left]Sơn (Agr)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[TD=align: right]8[/TD]

[TD=align: left]Hùng (CA GT)[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[TD=align: right]9[/TD]

[TD=align: left]long công an[/TD]

[TD=align: right]775[/TD]

[TD=align: right]10[/TD]

[TD=align: left]Đạo (Tỉnh đội)[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[TD=align: right]11[/TD]

[TD=align: left]Sơn (T.Điện)[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[TD=align: right]12[/TD]

[TD=align: left]Liên[/TD]

[TD=align: right]765[/TD]

[TD=align: right]13[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Tuấn Anh[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[TD=align: right]14[/TD]

[TD=align: left]Phong (Tỉnh đội)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[TD=align: right]15[/TD]

[TD=align: left]Việt Anh (CA)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[TD=align: right]16[/TD]

[TD=align: left]Sảng[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[TD=align: right]17[/TD]

[TD=align: left]Hòa (Thủy điện)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[TD=align: right]18[/TD]

[TD=align: left]Nghị (Thủy điện)[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[TD=align: right]19[/TD]

[TD=align: left]Tuấn Bsy[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[TD=align: right]20[/TD]

[TD=align: left]Nhàn (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[TD=align: right]21[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Trung Thành (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[TD=align: right]22[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Minh Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[TD=align: right]23[/TD]

[TD=align: left]Lê Hiếu Trung (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[TD=align: right]24[/TD]

[TD=align: left]Chính (CA)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[TD=align: right]25[/TD]

[TD=align: left]Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[TD=align: right]26[/TD]

[TD=align: left]An (Agr)[/TD]

[TD=align: right]735[/TD]

[TD=align: right]27[/TD]

[TD=align: left]Mai (BĐ)[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[TD=align: right]28[/TD]

[TD=align: left]Lý (cấp nước)[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[TD=align: right]29[/TD]

[TD=align: left]tri còi[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[TD=align: right]30[/TD]

[TD=align: left]Cương dích[/TD]

[TD=align: right]725[/TD]

[TD=align: right]31[/TD]

[TD=align: left]Lê Đình Giáp (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[TD=align: right]32[/TD]

[TD=align: left]Bùi Đình Sỹ (AGB)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[TD=align: right]33[/TD]

[TD=align: left]Giang (CA)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[TD=align: right]34[/TD]

[TD=align: left]Bá (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[TD=align: right]35[/TD]

[TD=align: left] Nam (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]715[/TD]

[TD=align: right]36[/TD]

[TD=align: left]Bùi sỹ Toàn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[TD=align: right]37[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Đình Chiểu(CA)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[TD=align: right]38[/TD]

[TD=align: left]Lượm (AGB)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[TD=align: right]39[/TD]

[TD=align: left]Phương (AGB)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[TD=align: right]40[/TD]

[TD=align: left]Lưu (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[TD=align: right]41[/TD]

[TD=align: left]Sơn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]700[/TD]

[TD=align: right]42[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn ái Chí (CA)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[TD=align: right]43[/TD]

[TD=align: left]Lê Hồng Quảng (30-4)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[TD=align: right]44[/TD]

[TD=align: left]Nam (CA)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[TD=align: right]45[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Xuân Thanh (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[TD=align: right]46[/TD]

[TD=align: left] Liên (KPL)[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[TD=align: right]47[/TD]

[TD=align: left]Trường Đăk Hà[/TD]

[TD=align: right]685[/TD]

[TD=align: right]48[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Diên Hùng (CA)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[TD=align: right]49[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Thuận (30-4)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[TD=align: right]50[/TD]

[TD=align: left]Ninh Thành Nam (BPhong)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[TD=align: right]51[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Hải (BPhong)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[TD=align: right]52[/TD]

[TD=align: left]Trường (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[TD=align: right]53[/TD]

[TD=align: left]Tuấn (T.Điện)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[TD=align: right]54[/TD]

[TD=align: left]Hòa (S.10)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[TD=align: right]55[/TD]

[TD=align: left]Dũng (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[TD=align: right]56[/TD]

[TD=align: left]Hùng (CA)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[TD=align: right]57[/TD]

[TD=align: left]Tưởng (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]675[/TD]

[TD=align: right]58[/TD]

[TD=align: left]Lũy (Đ.Hà)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[TD=align: right]59[/TD]

[TD=align: left]Sang (CA)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[TD=align: right]60[/TD]

[TD=align: left] Lịch (S.10)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[TD=align: right]61[/TD]

[TD=align: left]Đức (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[TD=align: right]62[/TD]

[TD=align: left]Bảng (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[TD=align: right]63[/TD]

[TD=align: left]Thảo (CA)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[TD=align: right]64[/TD]

[TD=align: left]Hoài (cấp nước)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[TD=align: right]65[/TD]

[TD=align: left]Chí (KPL)[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[TD=align: right]66[/TD]

[TD=align: left]Hoàng[/TD]

[TD=align: right]665[/TD]

[TD=align: right]67[/TD]

[TD=align: left]Võ HồngThủy (AGB)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]68[/TD]

[TD=align: left]Thái (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]69[/TD]

[TD=align: left]Nguyễn Văn Xuân (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]70[/TD]

[TD=align: left] Phương (30-4)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]71[/TD]

[TD=align: left]Hưng (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]72[/TD]

[TD=align: left]Diện[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]73[/TD]

[TD=align: left]Thanh[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]74[/TD]

[TD=align: left]Hận (KPL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]75[/TD]

[TD=align: left]Phùng (BĐ)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]76[/TD]

[TD=align: left]Thanh (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]77[/TD]

[TD=align: left]Cương (CHQS[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]78[/TD]

[TD=align: left]Phương (CA)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]79[/TD]

[TD=align: left]Trí (CHQS)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]80[/TD]

[TD=align: left]Đăng (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]81[/TD]

[TD=align: left]Tuấn (ĐL)[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]82[/TD]

[TD=align: left]Luân[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]83[/TD]

[TD=align: left]Hoàng râu[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD=align: right]84[/TD]

[TD=align: left] Sơn (CA)[/TD]

[TD=align: right]635[/TD]

[TD=align: right]85[/TD]

[TD=align: left] Sơn (CA)[/TD]

[TD=align: right]635[/TD]

[TD=align: right]86[/TD]

[TD=align: left]Toàn (CA)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[TD=align: right]87[/TD]

[TD=align: left]Minh (KPL)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[TD=align: right]88[/TD]

[TD=align: left]Toàn (em An)[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]

[TD=align: right]89[/TD]

[TD=align: left]thạch djoko[/TD]

[TD=align: right]625[/TD]Chúc phong trào tennis Kontom ngày một lớn mạnh.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

paragame

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 700
Tham gia
Thích
1,922
#6
Chờ sau giải tổng hợp điểm của BCT và Khanhphonui rồi mới nên up điểm đề xuất Hoàng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thanh_tdoi

Thành viên mới
Tham gia
Thích
0
#7
paragame nói:
Chờ sau giải tổng hợp điểm của BCT và Khanhphonui rồi mới nên up điểm đề xuất Hoàng.
Ae tham gia giải đl k.tum hạng b có được xếp điểm k vạy?
 

Thanh_tdoi

Thành viên mới
Tham gia
Thích
0
#8
Khanh PhoNui nói:
Anh em tennis kon tum vào đây điểm danh nhé..1/ Khanh phonui - 825 (đỏ)

2/ Khánh CAKT - 800 (đỏ)

3/ Hoan Tran - 625 (đỏ)

4/ thạch djoko -
5/ Thành tỉnh đội
 

paragame

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 700
Tham gia
Thích
1,922
#9
Thanh_tdoi nói:
Ae tham gia giải đl k.tum hạng b có được xếp điểm k vạy?
Có hết anh. Sau giải sẽ Khanh phonui sẽ post điểm các ae KT lên thớt này.
 

hoanvihpc

Core Member
VIP Member
Điểm đôi: 725
Tham gia
Thích
0
#12
Chưa có kết quả xếp điểm hả Khanh?

(Hòa ialy)
 

Thanh_tdoi

Thành viên mới
Tham gia
Thích
0
#18
Đây là điểm đề xuất thôi, khi nào thì có điểm chính thức vậy, Úp cho se xem nhé
 

paragame

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 700
Tham gia
Thích
1,922
#19
Thanh_tdoi nói:
Đây là điểm đề xuất thôi, khi nào thì có điểm chính thức vậy, Úp cho se xem nhé
Các bác ráng chờ cho vài ngày nữa nhé. Bảng điểm trên chỉ đè xuất theo từng cá nhân chấm trình thôi. Đang chờ kết quả của Khanh và Khánh sẽ tổng hợp lại rồi thông báo chính thức sau.

P/S: Sorry bác Thanh _tdoi. Em tạm xóa bảng điểm trên chờ bảng điểm tổng hợp sẽ thông báo luôn.
 
Loading...
Top